Συλλογές
Τίτλος Η δομή του υπάρχοντος ασφαλιστικού συστήματος στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
Δημιουργός Καλάκος, Νικόλαος Α.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Φράγκος, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 132σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η αναλυτική παρουσίαση τωνσυνταξιοδοτικών συστημάτων της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Για το σκοπό αυτό,αρχικά παρουσιάζουμε μία ιστορική αναδρομή των συστημάτων ασφάλισης καισύνταξης της Ευρώπης, από το 1860 έως σήμερα. Εκτενής αναφορά γίνεται στα στατικάδιανεμητικά συστήματα, γνωστά με την ονομασία Pay-As-You-Go συστήματα, πουεγκαθιδρύθηκαν μεταπολεμικά και εφαρμόζονται έως και σήμερα.Στη συνέχεια ακολουθεί μία αναλυτική περιγραφή των συνταξιοδοτικώνσυστημάτων της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν καιεξελίχθηκαν από το 1990 έως σήμερα. Επίσης, μελετώνται οι μελλοντικές προοπτικέςτων υπαρχόντων συστημάτων και εξετάζεται ο αποσταθεροποιητικός ρόλος τηςδημογραφικής γήρανσης, σε συνδυασμό με τα φαινόμενα οικονομικής ύφεσης στηβιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων των εν λόγω χωρών
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση «Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών»
Λέξη κλειδί Συνταξιούχος
Κοινωνική ασφάλιση
Ασφάλιση
Βουλγαρία
Ρουμανία
Ημερομηνία έκδοσης 09-2012