Συλλογές
Τίτλος Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος: προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων
Δημιουργός Τσαγρής, Γεώργιος
Εκδότης Πάσσαρης και Βεργιανίτης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 140σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1897