Συλλογές
Τίτλος Εμπορική νομοθεσία: μέρος δεύτερον
Δημιουργός Διγενόπουλος, Αλέξανδρος
Εκδότης Παρασκευόπουλος, Κ. Π.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 590σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Ναυτική εμπορική νομοθεσία, πάσαι αι ειδικαί εμπορικαί διατάξεις. Ναυάγια - Ναυαγιαιρέσεις - Τραπεζικαί συμβάσεις - Επιταγή - Σήματα - Γενικαί Αποθήκαι - Επιμελητήρια - Συνεταιρισμοί - Σιδηροδρομικαί μεταφοραί. Νομοθεσία Ασφαλιστικών Εταιριών. Νομολογία - Γνωμοδοτήσεις. Διατριβαί.
Ημερομηνία έκδοσης 1931