Συλλογές
Τίτλος Φορολογία καθαρών προσόδων επί αμοιβών εκ μισθωτών υπηρεσιών
Δημιουργός Νέζης, Γεώργιος Α., Τσιγκρής, Δημ. Σ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 202σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Κωδικοποίησις ισχυουσών διατάξεων, ερμηνεία και νομολογία επ'αυτών, πίνακες υπολογισμού του φόρου
Ημερομηνία έκδοσης 1938