Συλλογές
Τίτλος Εισηγήσεις επί της αξιοποιήσεως πλουτοπαραγωγικών πόρων Ελλάδος: τεύχος Γ΄
Συντελεστής Γραφείον Οικονομικής Αναλύσεως, Επιτροπή Αξιοποιήσεως Πλουτοπαραγωγικών Πόρων Ελλάδος
Οργανισμός Περιθάλψεως & Αποκαταστάσεως των Ηνωμένων Εθνών, UNRRA
Εκδότης UNRRA
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 252σ.
Γλώσσα el
Περίληψη ΙV. Οργανική Χημική Βιομηχανία V. Βιομηχανίαι Επεξεργασίας μετάλλων και δομικών υλών VI. Βιομηχανίαι ειδών διατροφής και ψύχους
Ημερομηνία έκδοσης 05-1947