Συλλογές
Τίτλος Πιθανοθεωρία: Μέρος δεύτερον: Στοχαστικαί μεταβληταί και κατανομαί πιθανοτήτων
Δημιουργός Κανέλλος, Σπυρίδων Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 314σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1951