Συλλογές
Τίτλος Η ικανότητα των βασικών και μη βασικών ταμειακών ροών από λειτουργική δραστηριότητα για την πρόβλεψη μελλοντικών ταμειακών ροών
Δημιουργός Σκουτέλης, Αθανάσιος
Συντελεστής Τζόβας, Χρήστος
Χέβας, Δημοσθένης
Δεμοιράκος, Ευθύμιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 49 σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5284
Περίληψη Σε συγκεκριμένη έρευνα εξετάζεται η συμπεριφορά των ταμειακών ροών καιη ικανότητα τους στη πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών. Βασιζόμενοιστην έρευνα των Cheng και Hollie (2008), επιλέξαμε ένα δείγμα 1756 παρατηρήσεωναπό όλες τις εισηγμένες εταιρίες, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων λόγω τομέαδραστηριότητας, του χρηματιστηριακού δείκτη CAC του Παρισιού στη Γαλλία, γιατη χρονική περίοδο από το έτος 2008 έως και το 2013 και διερευνήσαμε τησυμπεριφορά των ταμειακών ροών από λειτουργική δραστηριότητα αναλύονταςαυτές σε βασικές και μη βασικές καθώς και κατά την ανάλυση αυτή αν προκύπτειδιαφοροποίηση στη συμπεριφορά τους. Από τα υποδείγματα πρόβλεψης πουαναπτύξαμε, συγκρίναμε τη συμπεριφορά μεταξύ των βασικών και μη βασικώνταμειακών ροών μέσω ετήσιων παλινδρομήσεων και χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδοFama-McBeth (1973) για την απεικόνιση αυτών.Από αυτά τα αποτελέσματα διαπιστώνουμε ότι οι βασικές ταμειακές ροέςεπιδεικνύουν μεγαλύτερη σταθερότητα και παρέχουν πιο αξιόπιστες πληροφορίες σεσχέση με τις μη βασικές ταμειακές ροές για τη πρόβλεψη των ταμειακών ροών τηςεπόμενης περιόδου. Επίσης, με το διαχωρισμό των συγκεντρωτικών ταμειακών ροώναπό λειτουργική δραστηριότητα σε έξι επιμέρους συστατικά μέρη, διαπιστώνουμε ότιβελτιώθηκε η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος μας για τη πρόβλεψη τωνμελλοντικών ταμειακών ροών που αποτελεί την κοινή εξαρτημένη μεταβλητή τωνυποδειγμάτων μας.
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Πρόβλεψη
Cash flows
Financial statements
Ταμειακές ροές
Prediction
Διαθέσιμο από 2017-03-06 13:17:18
Ημερομηνία έκδοσης 07/15/2015
Ημερομηνία κατάθεσης 2017-03-06 13:17:18
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/