Συλλογές
Τίτλος Σχέση ποιότητας λογιστικού ελέγχου - διαχείρισης εταιρικών κερδών
Δημιουργός Σώκου, Μάρθα
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance
Γκίκας, Δημήτριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 56σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να προσδιορίσει τη σχέση της ποιότητας των εξωτερικών λογιστικών ελέγχων με το φαινόμενο της διαχείρισης των εταιρικών κερδών. Ως αντιπροσωπευτικό μέγεθος μέτρησης της ποιότητας των ελέγχων έχει οριστεί το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας που είναι αρμόδια για την διεξαγωγή του ελέγχου (Big-four ή non Big-four) και ως μέτρο εκτίμησης της διαχείρισης των κερδών θεωρούνται τα διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα μεγέθη (discretionary accruals), δηλαδή τα δεδουλευμένα που η Διοίκηση της εκάστοτε εταιρείας έχει την διακριτική ευχέρεια να επηρεάσει προς όφελός της. Το πεδίο έρευνας είναι η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά και στο δείγμα συμπεριλαμβάνονται εκατόν εβδομήντα τρεις (173) εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες προέκυψαν από το σύνολο των εισηγμένων μετά από εξαίρεση των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των δημοσίων διοικητικών οργανισμών κι άλλων εταιρειών με ελλιπή παροχή λογιστικών δεδομένων, είτε διότι έπαψαν να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (διαγραφή), είτε διότι βρίσκονται σε στάδιο αναστολής, είτε λόγω συγχώνευσης.Βάσει των ερευνητικών υποθέσεων, η παρούσα έρευνα έρχεται να απαντήσει στο αν υπάρχει ή όχι στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ της ποιότητας του ελέγχου και της διαχείρισης των κερδών των εταιρειών, τόσο σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όσο και σε περίοδο πριν την κρίση. Για τον λόγο αυτό, χρονολογία ορόσημο είναι το έτος 2009, όπου τοποθετείται χρονικά η εδραίωση της οικονομικής κρίσης στην Ελληνική Οικονομία. Έτσι, γίνεται διάκριση των δύο περιόδων: περίοδος πριν την κρίση (2006-2009) και περίοδος μετά την κρίση (2010-2013).Για τους σκοπούς της έρευνας πραγματοποιήθηκε εμπειρική ανάλυση με τη χρήση του τροποποιημένου οικονομετρικού μοντέλου Jones (modified Jones model), κατά τους Dechow et al. (1995). Πέραν από τα διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα μεγέθη που αποτελούν την εξαρτημένη μεταβλητή του μοντέλου και το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας που αποτελεί τη βασική ανεξάρτητη μεταβλητή, στο μοντέλο περιλαμβάνονται κι άλλοι παράγοντες. Αυτοί είναι το ύψος των καθαρών ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες, το επίπεδο μόχλευσης της εταιρείας, το μέγεθός της, ο δείκτης Book-to-Market value, η αποδοτικότητα του Ενεργητικού της, η ύπαρξη οικονομικής κρίσης και ένας ακόμη ιδιαίτερος παράγοντας, η συνέργεια6του μεγέθους της ελεγκτικής εταιρείας με την ύπαρξη οικονομικής κρίσης. Ο καθένας από αυτούς επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό την εμφάνιση του φαινομένου διαχείρισης των αποτελεσμάτων σε μία εταιρεία. Για την ακρίβεια, οι καθαρές ροές από την λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας και η απόδοση του συνόλου του Ενεργητικού είναι τα μεγέθη εκείνα που κι επηρεάζουν επίσης, με στατιστικά σημαντικό τρόπο τη διαχείριση των κερδών, το μεν με αρνητικό και το δε με θετικό τρόπο. Όμως, το βασικό πόρισμα που προκύπτει από αυτή την εμπειρική ανάλυση είναι ότι υπάρχει στατιστικά μη σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ της ποιότητας του ελέγχου και της διαχείρισης των κερδών των εταιρειών, τόσο σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όσο και σε περίοδο πριν την κρίση.
Λέξη κλειδί Λογιστικός έλεγχος
Διαχείριση εταιρικών κερδών
Big-four
Non Big-four
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/