Συλλογές
Τίτλος Anti-dumping practices: a safety valve or trade impediment?
Εναλλακτικός τίτλος Πρακτικές αντιντάμπινγκ: βαλβίδα ασφαλείας ή εμπορικό εμπόδιο;
Δημιουργός Angeli, Kyriaki
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies
Milliou, Chrysovalantou
Tsakloglou, Panagiotis
Chatzipanagiotou, Panagiotis
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 101 p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5644
Περίληψη The present study aims to analyze the phenomenon of dumping. More specifically, it is presented information concerning trade across the world as well as how this is formed by dumping and trade barriers. The methodology is based on the collection of data collected them from scientific books, articles as well as from official websites.In order to be fully understood, there is an introduction which explains what dumping is, starting from a historical review and mentioning the objectives and the types of it. Moreover, observing the diagram of dumping it becomes obvious the profitability of it.The next chapter focuses on anti dumping actions as a reaction to dumping, citing some historical data as well as their effects worldwide. In 1948, it was important to establish a trade agreement intending to reduce tariffs highlighting the pros and cons of it, mentioning also the impact of trade liberalization. In addition to this, there is both an extended analysis of anti-dumping regulations under WTO and under EU. Finally, it is extremely important to consider a case study concerning a product and specifically solar panels. Solar panels are one of the most important instances of dumping cases while lots of enterprises are interested in importing and exporting this kind of product abroad increasing their revenues. In this analysis, there is a particular emphasis on financial relations between China and European Union.
Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην ανάλυση του φαινομένου του ντάμπινγκ. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο σε όλο τον κόσμο καθώς και πώς αυτό διαμορφώνεται από εμπόδια ντάμπινγκ και εμπορίου. Η μεθοδολογία βασίζεται στη συλλογή στοιχείων που συλλέγονται από επιστημονικά βιβλία, άρθρα καθώς και από επίσημους ιστοτόπους. Για να γίνει πλήρως κατανοητό, υπάρχει μια εισαγωγή που εξηγεί τι είναι το ντάμπινγκ, ξεκινώντας από μια ιστορική ανασκόπηση και αναφέροντας τους στόχους και τους τύπους. Επιπλέον, παρατηρώντας το διάγραμμα του ντάμπινγκ καθίσταται εμφανής η κερδοφορία του.Το επόμενο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις δράσεις αντιντάμπινγκ ως αντίδραση στο ντάμπινγκ, αναφέροντας ορισμένα ιστορικά δεδομένα καθώς και τα αποτελέσματά τους σε όλο τον κόσμο. Το 1948, ήταν σημαντικό να θεσπιστεί μια εμπορική συμφωνία με στόχο τη μείωση των τιμολογίων που να τονίζουν τα υπέρ και τα κατά της, αναφέροντας επίσης τον αντίκτυπο της ελευθέρωσης του εμπορίου. Επιπλέον, υπάρχει εκτεταμένη ανάλυση των κανονισμών αντιντάμπινγκ στο πλαίσιο του ΠΟΕ και της ΕΕ. Τέλος, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξετάσουμε μια μελέτη περίπτωσης σχετικά με ένα προϊόν και ειδικότερα με ηλιακούς συλλέκτες. Οι ηλιακοί συλλέκτες αποτελούν μία από τις σημαντικότερες περιπτώσεις περιπτώσεων ντάμπινγκ, ενώ πολλές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να εισάγουν και να εξάγουν τέτοιου είδους προϊόντα στο εξωτερικό αυξάνοντας τα έσοδά τους. Στην ανάλυση αυτή, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λέξη κλειδί Φωτοβολταϊκά συστήματα
Trade
Duty
Solar Panels
Εμπόριο
Δασμός
Διαθέσιμο από 2018-01-29 13:11:52
Ημερομηνία έκδοσης 2018
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-01-29 13:11:52
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/