Συλλογές
Τίτλος Κριτική στην Ατζέντα της Λισαβόνας και προοπτικές
Δημιουργός Κοντογιάννης, Βασίλειος
Συντελεστής Παγουλάτος, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 53σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το μακροχρόνιο σχέδιο δράσης της ΕΕ όπως συμφωνήθηκε το 2000 υπό τον τίτλο Στρατηγική της Λισαβόνας (ή Ατζέντα της Λισαβόνας ή Διαδικασία της Λισαβόνας). Παρουσιάζεται επίσης η αναθεώρηση αυτού και ασκείται κριτική με βάση το βαθμό επίτευξης των αποτελεσμάτων και υλοποίησης των πολιτικών. Η εργασία επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη μέθοδο διακυβέρνησης που ακολουθήθηκε. Στο τέλος παρουσιάζεται η νέα στρατηγική που θα υποκαταστήσει την υπάρχουσα διαδικασία. Για το λόγο αυτό, η εργασία αυτή περιλαμβάνει πρώτα μια ιστορική αναδρομή εξετάζοντας τα κίνητρα που ώθησαν στην υιοθέτηση της Στρατηγικής και γίνεται μια σύντομη παρουσίασή της. Εξετάζονται οι επιμέρους πολιτικές και γίνεται ένας απολογισμός (με βάση τα συμπεράσματα της επιτροπής Kok) των αποτελεσμάτων που παρήγε μέχρι τα τέλη του 2004. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της αναθεωρημένης Στρατηγικής του 2005 και εντοπίζονται οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική ατζέντα. Ασκείται κριτική στη βάση της αποτελεσματικότητας και της δυνατότητας της Στρατηγικής να επιφέρει τις αλλαγές που ρητά υποσχόταν. Στο τρίτο μέρος αναλύεται η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού ως εργαλείο πολιτικής και μέθοδος διακυβέρνησης στα πλαίσια της Διαδικασίας. Εξετάζεται η καταλληλότητα της μεθόδου, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της, περιγράφεται η διαδικασία, αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση αυτής βάση του ως τώρα απολογισμού της. Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται οι κύριοι άξονες της νέας στρατηγικής που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα έτσι όπως τις εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Νοέμβριο του 2009. Ασκείται εκ νέου κριτική στα δομικά χαρακτηριστικά της, παρουσιάζονται ορισμένες προτάσεις όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης και επιχειρείται μια συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των 3 μορφών που έλαβε και αναμένεται να λάβει η Στρατηγική από το 2000 ως το 2010. Τέλος, γίνεται μια συνολική αποτίμηση της Στρατηγικής, καταδεικνύονται συνοπτικά οι λόγοι αποτυχίας και οι τομείς επιτυχίας της και οι μελλοντικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.
Λέξη κλειδί Στρατηγική της Λισαβόνας
Ατζέντα της Λισαβόνας
Διαδικασία της Λισαβόνας
Ημερομηνία 31-01-2010
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/