Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση των συστηματικών και επιχειρησιακών παραγόντων στα περιθώρια πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών
Δημιουργός Τριγάζη, Αθηνά
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ρομπόλης, Λεωνίδας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 39σ.
Γλώσσα el
Περίληψη In this research, data from 36 internationally active banks were used from Q1 2008 to Q4 2016. The explained part of the model were the CDS spreads of the banks of the sample and the variables used in this model where from the microeconomic environment, balance sheet ratios, as well as ratios from the economic market and the business conditions. The ratio loan loss reserve/ gross loans affects positively CDS spreads while ROA, ROE, the slope of the yield curve and MSCI affect negatively CDS spreads. Finally, due to the global recession, the fact that some banks of our sample came from countries with financial crisis in the banking sector, was taken into account and proved that affects positively CDS spreads.
Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 36 τράπεζες, που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο, με χρονικό ορίζοντα από την αρχή του 2008 μέχρι το τέλος του 2016. Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι τα CDS spreads των τραπεζών ενώ οι ανεξάρτητες είναι μεταβλητές από το ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον, αριθμοδείκτες ποιότητας του ενεργητικού, διάρθρωσης κεφαλαίου, δραστηριότητας και ρευστότητας, αλλά και από το μακροοικονομικό περιβάλλον, δείκτες της αγοράς και του επιχειρηματικού κλίματος. Η μεταβλητή αποθεματικό απομείωσης δανείων / Ακαθάριστα δάνεια επηρεάζει θετικά τα CDS spreads ενώ οι μεταβλητές ROA, ROE, η κλίση της καμπύλης αποδόσεων και ο δείκτης MSCI επηρεάζουν αρνητικά τα CDS spreads. Τέλος, λόγω του ότι η εξεταζόμενη περίοδος είναι παγκόσμιας ύφεσης λήφθηκε υπόψη η δραστηριοποίηση των τραπεζών σε χώρες που απειλούνται από την οικονομική ύφεση στον τραπεζικό τομέα και παρατηρήσαμε ότι επηρεάζουν θετικά τα CDS spreads.
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομική κρίση
Ρίσκο τραπεζών
Balance sheet ratios
Market ratios
Αριθμοδείκτες
Credit default swaps spreads (CDS spreads)
Financial crisis
Bank risk
Ημερομηνία 31-08-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/