Συλλογές
Τίτλος Επιδράσεις που συντελούνται στα μακροοικονομικά μεγέθη μιας οικονομίας στην περίπτωση αναδιανομής του πλούτου παρουσία ατελών πιστωτικών αγορών
Δημιουργός Καγιαράς, Αθανάσιος
Συντελεστής Οικονομίδης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 37σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει και να αναλύσει ποιες είναι οι επιδράσεις μια αναδιανομής του αρχικού πλούτου από τις πλουσιότερες οικονομικές μονάδες προς τις φτωχότερες στα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο θα κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας πάνω στο τομέα αυτό. Θα αναφερθούμε στους τέσσερις βασικούς πυλώνες που έχουν μέχρι σήμερα δημιουργηθεί και εξετάζουν το θέμα μας. Ονομαστικά αυτοί είναι οι εξής: Ατέλειες στην πιστωτική αγορά, πολιτική οικονομία, κοινωνικές αναταραχές και το επίπεδο των ποσοστών αποταμίευσης. Τέλος, θα αναφερθούμε εκτενώς στις εργασίες εκείνες που έχουν την ουσιαστικότερη συμβολή για την κάθε περίπτωση. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα κατασκευάσουμε και θα επιλύσουμε αναλυτικά ένα υπόδειγμα επάλληλων γενεών στα πλαίσια της ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης, εξετάζοντας κατά πόσο έχει ευεργετικές συνέπειες στα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας η όποια αναδιανομή του πλούτου. Το συγκεκριμένο θέμα θα εξεταστεί υπό το πρίσμα του φαινομένου της ύπαρξης ατελειών στην αγορά πιστώσεων όπου και θα εξάγουμε όλες τις δυνατές περιπτώσεις επιτοκίου, ρυθμού μεγέθυνσης και κεφαλαίου ανάλογα με τον βαθμό στρέβλωσης που θα έχει η συγκεκριμένη αγορά. Στο τρίτο κεφάλαιο, και έχοντας κρατήσει το ίδιο υπόδειγμα και εν γένει τα ίδια χαρακτηριστικά στην οικονομία θα προχωρήσουμε ένα βήμα επιπλέον την ανάλυση μας. Θα εισάγουμε και τα κίνητρα που έχουν οι οικονομικές μονάδες μέσω της έννοιας του ηθικού κινδύνου (moral hazard) στην ανάλυση μας και κατά πόσο αυτά μπορούν να επηρεάσουν τόσο τον ρυθμό μεγέθυνσης μιας οικονομίας μέσω της αναδιανομής του αρχικού εισοδήματος, όσο και την γενικότερη αποτελεσματικότητα της όποιας πολίτικης πάνω στα μακροοικονομικά μεγέθη λόγω της παρουσίας τους. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, θα προβούμε σε μια γενική παρουσίαση εκ νέου των συμπερασμάτων όπως αυτά προκύπτουν από την ανάλυση του υποδείγματος που θα έχουμε κάνει στα πλαίσια της διπλωματικής, προσθέτοντας και ένα διάγραμμα όπου σύμφωνα με αυτό θα επαληθεύονται τα λεγόμενα της ανάλυσης μας, ότι δηλαδή μια λιγότερη ανισοκατανομή εισοδήματος μπορεί να δώσει ένα μεγαλύτερο επίπεδο κατά κεφαλήν προϊόντος.
Ημερομηνία 30-04-2010
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/