Συλλογές
Τίτλος Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης: μελέτη της επίδρασης τους στην κερδοφορία και στη τιμή της μετοχής
Δημιουργός Γερακίτη, Μαρία
Συντελεστής Γκίκας, Δημήτριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 66σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο ορισμός και η εκτενής ανάλυση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η βιβλιογραφία σε σχέση με τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και το πώς επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, σχολιάζονται οι επιπτώσεις που δημιουργούνται από την πραγματοποίηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στην αγοραία τιμή της μετοχής, στη διαμόρφωση, αλλά και στην χειραγώγηση της κερδοφορίας της επιχείρησης και σε άλλους παράγοντες που έχουν γίνει ήδη αντικείμενο έρευνας στο παρελθόν και αποτελούν αντικείμενο έρευνας και για το μέλλον. Μέσα από τον ορισμό των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης αλλά και τη μελέτη τους γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης της σημασίας που έχουν για μία επιχείρηση αλλά και για ολόκληρη την οικονομία, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζεται η θέση τους στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Επιπλέον χρησιμοποιούνται δύο μοντέλα παλινδρόμησης για την διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας. Σαν βασικοί στόχοι ορίζονται ο καθορισμός των σχέσεων των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης με τη κερδοφορία αλλά και με την αξία μίας επιχείρησης. Με βάση τα παραπάνω μοντέλα παλινδρόμησης, προσδιορίζονται και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κερδοφορίας και στον καθορισμό της αξίας μίας επιχείρησης, εκτός των εξόδων σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.
Λέξη κλειδί Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης
Απόδοση μετοχών
Κερδοφορία
Επιχειρήσεις
Ημερομηνία 31-01-2018
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/