Συλλογές
Τίτλος Αιτίες και συνέπειες της βελτίωσης του πληροφοριακού περιβάλλοντος για ελληνικές επιχειρήσεις εισηγμένες στη χρηματιστηριακή αγορά την περίοδο 2005-2010
Δημιουργός Λυκούρη, Βικτώρια
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τζόβας, Χρήστος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 60σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα εργασία εξετάζει τη σημασία του πληροφοριακού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης στον Ελλαδικό Χώρο. Στο πρώτο μέρος, προσεγγίζονται βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά του πληροφοριακού περιβάλλοντος και την προσαρμογή τους με τα ΔΛΠΧ. Στη συνέχεια, δίνεται μια περιληπτική εικόνα της κατάστασης του περιβάλλοντος της Ελλάδας. Στο επόμενο μέρος παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση και συνάμα το πλαίσιο εφαρμογής της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί. Στη συνέχεια, γίνεται εξήγηση, εφαρμογή και ανάλυση του σουηδικού υποδείγματος στα δεδομένα της Ελλάδας την περίοδο 2005-2012. Δημιουργούμε ένα δείκτη που αντανακλά τις βελτιώσεις του περιβάλλοντος πληροφοριών. Οι πιο κοινές ενέργειες είναι να στραφούν σε μια ελεγκτική εταιρεία υψηλού κύρους ή/ και να προστεθούν ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Αυτές οι βελτιώσεις συνδέονται με τη μετάβαση στο μακροπρόθεσμο χρέος και τη μείωση του επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού.
Λέξη κλειδί Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)
Ελεγκτική
Μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου
Περιβάλλον πληροφόρησης
Μακροπρόθεσμο χρέος
Επιτόκιο δανεισμού
Ημερομηνία 30-11-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/