Συλλογές
Τίτλος Μελέτες περιπτώσεων διαφθοράς επιχειρήσεων: ανάλυση περιεχομένου των FCPA Enforcement Actions
Δημιουργός Μαυροματίδου, Δέσποινα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Δεμοιράκος, Ευθύμιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 94σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται το φαινόμενο της διαφθοράς ως ένα από τα πιο σημαντικά παγκόσμια ζητήματα. Η διαφθορά αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους φραγμούς για τη βιώσιμη πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, τόσο για τις αναπτυσσόμενες και τις αναδυόμενες οικονομίες, όσο και για τις ήδη ανεπτυγμένες οικονομίες (OECD bribery corruption handbook).Αρχικά, γίνεται μία ιστορική αναδρομή στη νομοθεσία περί απαγόρευσης χρηματισμού αλλοδαπών αξιωματούχων (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA). Η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου απαγορεύει στις εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και στις άμεσα εμπλεκόμενες με αυτές να δωροδοκούν ξένους κυβερνητικούς αξιωματούχους με στόχο τη διατήρηση ή την επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνεται το περιεχόμενο του με τις σχετικές διατάξεις που εμπεριέχει, καθώς και τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή. Τέλος γίνεται μια αναφορά στις κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους προβούν σε παραβατική συμπεριφορά.Στη συνέχεια περιγράφονται τα συστήματα διαφθοράς και αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένοι τρόποι καταβολής των αθέμιτων πληρωμών. Το είδος διαφθοράς το οποίο διαπράττει μια εταιρία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως, το μέγεθος της εταιρίας και η έλλειψη ενός αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος θα ήταν ικανός να εντοπίσει και να αποτρέψει μια παραβατική συμπεριφορά.Τέλος παρουσιάζονται οι περιπτώσεις διαφθοράς όπως αυτές δημοσιεύθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities Exchange Committee- SEC). Το υπό εξέταση δείγμα αποτελούμενο από 31 εταιρείες, αφορά τη χρονική περίοδο 2016-2017. Σκοπός είναι η διεξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα συστήματα δωροδοκιών, με το ποια είναι τα εμπλεκόμενα μέρη, τους κλάδους δραστηριοτήτων που δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα και τα άρθρα του FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) που παραβιάζονται. Παράλληλα εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι αθέμιτες συναλλαγές καταχωρούνται στα βιβλία και τα αρχεία των εταιριών.
Λέξη κλειδί Δωροδοκία
Αθέμιτες συναλλαγές
Διαφθορά
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
Ημερομηνία 21-11-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/