Συλλογές
Τίτλος Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον φαρμακευτικό κλάδο για την αγορά των ΗΠΑ
Δημιουργός Διαμαντώνη, Ελένη
Συντελεστής Λελεδάκης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 62σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η αντίδραση της τιμής που λαμβάνει κάθε μετοχή σε περιπτώσεις συγχώνευσης ή εξαγοράς για κάθε ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη. Η έρευνα έχει βασιστεί σε εταιρείες οι οποίες ανήκουν στον φαρμακευτικό κλάδο, ο οποίος τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει απασχολήσει έντονα λόγω της εξίσου έντονης δραστηριοποίησής του σε συγχωνεύσεις και εξαγορές.Μετά από μια πληθώρα περιπτώσεων συγχωνεύσεων και εξαγορών στον φαρμακευτικό κλάδο, μπορούν να καταγραφούν κάποιες από τις κυριότερες αιτίες για τις οποίες συντρέχουν οι λόγοι για να προχωρήσει μια εταιρεία σε συγχώνευση ή εξαγορά μιας άλλης εταιρείας. Επιπρόσθετα, μέσα από τις περιπτώσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί μπορούν να καταγραφούν τα σχετικά κίνητρα τα οποία κατέχουν τα εμπλεκόμενα μέρη σε μία συγχώνευση ή εξαγορά. Επιπρόσθετα, η βιβλιογραφία και γενικότερα η αρθρογραφία έχει καταγράψει τόσο τις αιτίες και τα κίνητρα που ωθούν τις εταιρείες προς τις συγκεκριμένες ενέργειες, όσο και τις συνέπειες που φέρουν αυτές – θετικές ή αρνητικές – που έχει ή μπορεί να επιφέρει ο σημαντικός αριθμός εξαγορών και συγχωνεύσεων στον φαρμακευτικό κλάδο τις τελευταίες δεκαετίες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί πως το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο διαφέρει από χώρα σε χώρα με αποτέλεσμα οι εν λόγω αιτίες και κίνητρα ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από άλλους εσωτερικούς παράγοντες. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο το οποίο ωθεί τον φαρμακευτικό κλάδο προς ενοποίηση.Σε κεφάλαιο “Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στον Φαρμακευτικό κλάδο” γίνεται μια ανασκόπηση σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών στον φαρμακευτικό κλάδο. Στη συγκεκριμένη ενότητα έχουν επιλεχθεί οι σημαντικότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές που σηματοδότησαν τόσο την οικονομία όσο και τον φαρμακευτικό κλάδο καθώς και οι μεγαλύτερες με βασικό κριτήριο το ύψος της συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε κατά την διαδικασία εξαγοράς ή συγχώνευσης.Η πρακτική εφαρμογή της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται με την παρουσίαση της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται σε σχετιζόμενα γεγονότα τα οποία είναι γνωστά στην βιβλιογραφία ως event studies. Όσον αφορά ο δείγμα της έρευνας που χρησιμοποιήθηκε, αντλήθηκε από συγχωνεύσεις και εξαγορές οι οποίες έλαβαν μέρος στον φαρμακευτικό κλάδο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατά το διάστημα 1997 έως 2017. Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για την αναζήτηση των παραπάνω εταιρειών είναι η6Thomson Reuters Eikon της εταιρείας Thomson Reuters. Η έρευνα που εφαρμόστηκε αφορά στην εύρεση της στατιστικής σημαντικότητας των μη κανονικών αποδόσεων που εντοπίζονται ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα γύρω στην ημερομηνία ανακοίνωσης συγχώνευσης ή εξαγοράς. Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων Datastream της εταιρείας Thomson Reuters.Στο κεφάλαιο “Δεδομένα” η διπλωματική εργασία επιδιώκει την ανάλυση των δεδομένων και καταλήγει σε ανάλογα συμπεράσματα των εμπειρικών μελετών και ερευνών που έχουν ήδη διενεργηθεί. Τα συμπεράσματα προκύπτουν με την χρήση των event study statistics.Στην συνέχεια ακολουθήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης για τον εντοπισμό των παραγόντων εκείνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις μη κανονικές αποδόσεις των εταιρειών.Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στον φαρμακευτικό κλάδο μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση που έχει μια χώρα. Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση επηρέασε προφανώς το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά η επιρροή δεν σταμάτησε σε αυτόν. Αποτελεί γεγονός πως υπήρξε μια αρνητική επίδραση στους χρηματοοικονομικούς τομείς και ιδιαίτερα στον σπουδαιότερο χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή ο οποίος είναι ο τραπεζικός κλάδος καθώς είναι το σπουδαιότερο κανάλι μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Ως εκ τούτου γίνεται σαφές πως επηρεάζεται ταυτόχρονα και η υπόλοιπη οικονομία με άμεση επίπτωση την πτώση της οικονομικής ευστάθειας. Ο φαρμακευτικός κλάδος συνεπώς, επηρεασμένος από τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν αμύνεται με μια σειρά από κινήσεις, με την προσπάθεια για ενοποίηση του κλάδου να είναι μια από αυτές. Για τον λόγο αυτό οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις έχουν μελετηθεί εις βάθος σε διάφορους κλάδους και χώρες. Συνεπώς, έγινε προσπάθεια στην παρούσα εργασία να γίνει μια επιλογή ορισμένων αντιπροσωπευτικών άρθρων, χωρίς αυτό να σημαίνει πως αποτελούν το σύνολο αυτών αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζεται πως παρουσιάστηκαν τα βασικά συμπεράσματα όλων των μελετών. Σημειώνεται ότι η θεωρητική αρθρογραφία και η πρακτική έρευνα ταυτοχρόνως έχει δείξει ότι οι συνέπειες από μία συγχώνευση ή μια εξαγορά όσον αφορά τις επιδράσεις που αυτές επιφέρουν στον ανταγωνισμό παραδείγματος χάριν μπορεί ενδεχομένως να διαφέρουν ανά περίπτωση.
Λέξη κλειδί Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Φαρμακευτικός κλάδος
ΗΠΑ
Ημερομηνία 10-11-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/