Συλλογές
Τίτλος Χρηματοοικονομική ανάλυση του ξενοδοχειακού κλάδου της Ελλάδας με έμφαση στην αξιολόγηση επιχειρήσεων
Εναλλακτικός τίτλος Financial analysis in Greek leisure industry: implication for business valuation
Δημιουργός Νταγιάντης, Δημήτριος
Συντελεστής Αρβανίτης, Στυλιανός
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Βέττας, Νικόλαος
Παγκράτης, Σπυρίδων
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 59 σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5943
Περίληψη Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να πραγματευτεί και να αναλύσει τις μεθόδους προσδιορισμού της αξίας (valuation) καθώς και τις χρηματοοικονομικές συνθήκες υπό τις οποίες δραστηριοποιούνται οι ξενοδοχειακές μονάδες πρώτης κατηγορίας της Ελλάδας. Κύριες πτυχές της διατριβής αυτής αποτελούν η μελέτη του ξενοδοχειακού κλάδου της χώρας μας, οι τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης προβλημάτων χρηματοικονομικής φύσεως τόσο από τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και από τους πιστωτές τους και εν τέλει η αποτίμηση τους σε όρους αξίας. Επιπλέον, η διατριβή αυτή επικεντρώνεται σε μία υπαρκτή νησιωτική ξενοδοχειακή μονάδα για την οποία ερευνώνται σε βάθος τρόποι διαχείρισης θεμελιωδών εννοιών όπως η αναδιάρθρωση χρέους, η αποτίμηση σε όρους αξίας καθώς και στην ερμηνεία των υπολογιστικών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τις παραπάνω έννοιες. Τέλος, η παραπάνω διατριβή εκπονήθηκε σε ορίζοντα πενταετίας (2016-2020) προκειμένου να διαπιστωθούν στην πράξη τα αποτελέσματα της σε βάθος χρόνου και σε σύγκριση με τον υπόλοιπο ξενοδοχειακό κλάδο της Ελλάδας.
The primary purpose of this dissertation is to analyze both the methods used for business valuation in Greek leisure industry and the financial conditions under which these hotel businesses operate.The main aspects of this dissertation are the study of the Greek leisure industry, the methods and techniques businesses use in order to manage and encounter financial problems which occur during their operation while taking into account their creditors’ interests and finally, the determination of the businesses’ value.Furthermore, the dissertation focuses on an existing hotel which is operating in one of the most popular Greek islands. Moreover, methods of financial management of fundamental concepts such as debt restructuring and business valuation concerning this hotel are being studied in detail. At the same time we attempt to interpret the results we obtained in the process, on a financial basis.Finally, this dissertation is developed in a five-year horizon (2016-2020) in order to be able to verify the results of the study in real conditions and simultaneously to compare them with the results of the rest of the Greek leisure industry.
Λέξη κλειδί Hotels
Business valuation
Financial analysis
Greek leisure industry
Αξιολόγηση επιχειρήσεων
Ξενοδοχεία
Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Αποτίμηση επιχειρήσεων
Διαθέσιμο από 2018-03-08 18:37:25
Ημερομηνία έκδοσης 31-01-2018
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-03-08 18:37:25
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/