Συλλογές
Τίτλος Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας στη χαρτοβιομηχανία
Εναλλακτικός τίτλος Statistical quality control in the paper industry
Δημιουργός Οικονόμου, Μαρία - Δάφνη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Ψαράκης, Στυλιανός
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 44 σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5989
Περίληψη The aim of the thesis was the bibliographic research on the applications of statistical quality control in paper industry. Three papers were selected which dealt with different phases of the production process. The first one deals with the correlation between the properties of the raw materials and the final properties of the paper, the second analyses the results of a system of continuous control in different sections of the production line, and in the third, control panels and other statistical tools are used, in order to control the factory's effluent.
Σκοπός της εργασίας ήταν η βιβλιογραφική έρευνα πάνω στις εφαρμογές που βρίσκει ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας στη χαρτοβιομηχανία. Επιλέχθηκαν τρεις εργασίες οι οποίες ασχολούνταν με τρεις διαφορετικές φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας του χαρτιού. Η πρώτη ασχολούνταν με τη συσχέτιση των ιδιοτήτων των πρώτων υλών με τις τελικές ιδιότητες του χαρτιού, στη δεύτερη αναλύεται το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει ένα σύστημα συνεχούς ελέγχου των διαφορετικών φάσεων παραγωγής και στην τρίτη χρησιμοποιούνται πίνακες ελέγχου και άλλα στατιστικά εργαλεία προκειμένου να ελεγχθεί το απόρριμμα του εργοστασίου.
Λέξη κλειδί Χαρτί
Χαρτοπολτός
Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
Χαρτοβιομηχανία
Statistical quality control
Paper
Paper pulp
Paper industry
Διαθέσιμο από 2018-03-15 10:52:11
Ημερομηνία έκδοσης 03/12/2018
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-03-15 10:52:11
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/