Συλλογές
Τίτλος Η θέση της γυναίκας στην Ε.Ε
Δημιουργός Κυπραίου, Μανούσια
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Πλιάκος, Αστέριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 74 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικήςπολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και αναγνωρίζεται ως κρίσιμος παράγοντας για τηνοικονομική της ανάπτυξη και την κοινωνική της συνοχή.Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις Συνθήκες της, βασίζεται σε αξίες, όπως ηανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός τωνανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και η ισότητα.Οι αξίες αυτές αποτελούν τη βάση και την προϋπόθεση ύπαρξης της Ε.Ε. Επίσης, οι αξίεςτης Ε.Ε. είναι κοινές για τα κράτη-μέλη και αποσκοπούν στη δημιουργία μας κοινωνίαςπολυφωνίας, ανοχής, αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και έλλειψης διακρίσεων. ΣτηνΕυρωπαϊκή Ένωση, άλλωστε, οι Συνθήκες, ως πρωτογενής πηγή του Ευρωπαϊκού δικαίου,αποτελούν κατά κάποιο τρόπο, τον συνταγματικό χάρτη της Ε.Ε., τον οποίο όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης ενέκριναν εκούσια και δημοκρατικά. Το γεγονός ότι τα ανθρώπιναδικαιώματα και η ισότητα συμπεριλαμβάνονται στις αξίες της Ε.Ε. είναι καίριας σημασία,διότι αφενός, δημιουργείται μια ισχυρή νομική βάση για την ουσιαστική προστασία τους,αφετέρου τίθενται οι βάσεις για μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα.Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα μελετήσουμε τη θέση της γυναίκας ως αξίαστην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε τη θέση που κατέχει η γυναίκαστην Ε.Ε. διαχρονικά και τις προσπάθειες ενίσχυσης της από την Ε.Ε., μέσω όχι μόνο τουνομοθετικού και θεσμικού πλαισίου της αλλά και των δράσεων και στρατηγικών της. Θαγίνει ιδιαίτερη αναφορά στη θέση της γυναίκας στην Ελλάδα και στις αντίστοιχες ενέργειεςκαι δράσεις σε εθνικό επίπεδο.
Λέξη κλειδί Θέση της γυναίκας στην Ε.Ε.
Ισότητα των φύλων
Δικαιώματα γυναικών
Ημερομηνία έκδοσης 15-06-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/