Συλλογές
Τίτλος Cloud computing adoption decisions: a mixed-method approach to study the influencing factors and decision making process
Εναλλακτικός τίτλος Αποφάσεις υιοθέτησης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους: διερεύνηση των παραγόντων που τις επηρεάζουν και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσα από τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων
Δημιουργός Polyviou, Ariana, Πολυβίου, Αριάνα
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology
Kokkinaki, Aggeliki
Pouloudi, Nancy
Pramatari, Aikaterini
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 220p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6181
Περίληψη Αυτή η διατριβή περιλαμβάνει μια μικτή (ποιοτική και ποσοτική) ερευνητική προσέγγιση για τη διερεύνηση των αποφάσεων υιοθέτησης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Η προσέγγιση αυτή εκτείνεται σε δυο παράλληλα ερευνητικά μονοπάτια που ανταποκρίνονται σε δύο συμπληρωματικά ερευνητικά ερωτήματα. Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα εστιάζει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων υιοθέτησης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους που ακολουθείται σε οργανισμούς. Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα επικεντρώνεται στους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση υιοθέτησης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους όταν αυτή αφορά μια πιο συγκεκριμένη επιχειρηματική περιοχή του οργανισμού. Η πρώτη κύρια μελέτη αυτής της διατριβής αφορά ποιοτική (qualitative) μελέτη που αποσκοπεί στην ανάλυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την υιοθέτηση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Βασιζόμενη στη θεωρία απόδοσης νοήματος (sensemaking theory) και αντλώντας πληροφορίες από συνεντεύξεις με Υπεύθυνούς Πληροφορικής και Διευθύνοντες Σύμβουλους / Διευθυντές, η έρευνα αυτή σχηματίζει ένα θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης νοήματος για την υιοθέτηση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους μέσα από φάσεις, κύκλους και χαρακτηριστικά. Η ανάλυση των δεδομένων αυτής της έρευνας επίσης οδηγεί στην αναγνώριση των προτύπων (patterns) που ακολουθούνται από τους υπευθύνους της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά την εξέταση της υιοθέτησης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Η δεύτερη κύρια μελέτη αφορά ποσοτική μελέτη που στοχεύει στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση υιοθέτησης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους όταν αυτή αφορά μια πιο συγκεκριμένη επιχειρηματική περιοχή του οργανισμού. Με βάση τη θεωρία της διάχυσης της καινοτομίας (diffusion of innovation theory) και τη θεωρία που σχετίζεται με τις οργανωτικές ικανότητες (organization capabilities theory), η μελέτη αυτή διαμορφώνει ένα ερευνητικό μοντέλο που εξετάζει την επίδραση του σχετικού πλεονεκτήματος των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και της οργανωτικής καινοτομικότητας στην απόφαση υιοθέτησης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους όταν αυτή αφορά μια πιο συγκεκριμένη επιχειρηματική περιοχή του οργανισμού. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι παράγοντες όπως η «δυνατότητα απομακρυσμένη πρόσβασης» (remote access), η «μείωση του κόστους» (cost reduction) και η «καινοτομικότητα προσωπικού» (personnel innovativeness) έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στην απόφαση υιοθέτησης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους ενώ οι «ανησυχίες για θέματα ασφάλειας» (security concerns) και η «καινοτομικότητα της διοίκησης» (managerial innovativeness) δεν είναι στατιστικά σημαντικές.
This dissertation provides a mixed-method (qualitative and quantitative) approach for the investigation of cloud adoption decisions, spanning across two concurrent research streams, to address two complementary research questions. The first research question focuses on the cloud adoption decision-making process followed in organizations. The second research question focuses on the factors influencing cloud adoption when adopting cloud services in a specific business area. The two research questions build on the findings of two exploratory preliminary studies.The first research stream, represented by the main qualitative study of this dissertation, aims at analytically decomposing the cloud adoption decision making process into its constituent parts. It employs sense making theory as its lens and, by drawing on interviews with CIOs and CEOs/Directors, it theorizes the process of cloud adoption sense making as phases, cycles and features. The analysis of the data leads to the identification of these patterns followed by decision makers when considering cloud adoption. It also elaborates on the variations of the patterns for organizations of smaller size without an IT department and for the case of rejecting the cloud. The second research stream, represented by the main quantitative study, aims at investigating cloud adoption factors when cloud adoption concerns a specific business area. By employing the theories of diffusion of innovation and organizational capabilities, it formulates a research model examining the impact of cloud’s relative advantage and organizational innovativeness on the decision to adopt cloud when considering a specific business area of the organization. The findings of the study show that impact of factors such as ‘remote access’, ‘cost reduction’ and ‘personnel innovativeness’ on cloud adoption is significant whereas ‘security concerns’ and ‘managerial innovativeness’ are not statistically significant.
Λέξη κλειδί Διαδικασία λήψης τεχνολογικών αποφάσεων
Υιοθέτηση
Υπολογιστικό νέφος
Cloud adoption
Cloud computing
Technology decision making
Διαθέσιμο από 2021-05-23
Ημερομηνία έκδοσης 29-07-2016
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-05-23 18:15:32
Δικαιώματα χρήσης Three-year restricted area
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/