Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση της υιοθέτησης των διεθνών λογιστικών προτύπων στην ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών για τις εισηγμένες εταιρείες της Ελλάδας
Δημιουργός Βαζαίου, Ιωάννα
Συντελεστής Παπαδάκη, Αφροδίτη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 49 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται εάν η υποχρεωτική μετάβαση από τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) στα ΔιεθνήΛογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π)1 οδήγησε σε υψηλότερης ποιότητας λογιστικές πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών της Ελλάδας. Τα Δ.Λ.Π. εκδίδονται από το IASB το οποίο δεν έχει τη δύναμη να επιβάλλει την εφαρμογή τους, και πολλοί θεωρούν πως χωρίς ισχυρούς μηχανισμούς επιβολής τα οφέλη θα είναι πολύ λίγα. Το IASB μέσα στο προοίμιο του αναφέρει πως τα οφέλη από την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. θα είναι η διαφάνεια, η ποιότητα τωνλογιστικών πληροφοριών και η μείωση του κόστους κεφαλαίου. Η μελέτη αυτή βασιζόμενη στις παραπάνω υποθέσεις, εφαρμόζει κάποιες μετρικές της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης όπως η χειραγώγηση των κερδών και η έγκαιρη αναγνώριση των ζημιών, [ένα άλλο μέτρο που υπάρχει αλλά δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι η συσχέτιση των τιμών των μετοχών με τουςλογιστικούς αριθμούς (value relevance)], για να διαπιστωθεί κατά πόσο η υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. οδήγησε στην επιδιωκόμενη βελτίωση.
Λέξη κλειδί Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)
Χειραγώγηση κερδών
Περιγραφική στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 22-10-2012
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/