Συλλογές
Τίτλος Έλεγχοι αποτελεσματικότητας της αγοράς
Δημιουργός Δρόσου, Αγγελική
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τοπάλογλου, Νικόλαος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 53 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μέτρηση της απόδοσης δύο διαφορετικών επενδυτικών στρατηγικών με στόχο την εξεύρεση του βέλτιστουχαρτοφυλακίου με τη μεγαλύτερη απόδοση. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά δημιουργήσαμε δύο χαρτοφυλάκια, το πρώτο αποτελείτο από τρεις βασικούς δείκτες μετοχών και ομολόγων ενώ στο δεύτερο πέραν των τριών αυτών βασικών δεικτών προσθέσαμε και πέντε δείκτες παράγωγων τίτλων εμπορευμάτων. Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι και στα δύο χαρτοφυλάκια, δύο δείκτες μετοχών και ομολόγων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του βέλτιστου χαρτοφυλακίου. Στη συνέχεια, εφαρμόσαμε τα αποτελέσματα της ανάλυσής μας για τον υπολογισμό τριών βασικών δεικτών για τη μέτρηση της απόδοσης και ελκυστικότητας των δύο χαρτοφυλακίων, το SharpeRatio, το U-P Ratio και το DownsideSharpeRatio. Ο δείκτης U-P είναι εμφανώς υψηλότερος και για τα δύο χαρτοφυλάκια σε σύγκριση με τους δύο άλλους δείκτες SharpeκαιDownsideSharpe και υποδεικνύει ως βέλτιστο χαρτοφυλάκιο αυτό που απαρτίζεται από τους τρεις δείκτες μετοχών και ομολόγων αφού η απόδοσηαγγίζει το 62% σε σχέση με 54% στο άλλο. Η τιμή του DownsideSharpeRatio είναι αισθητά χαμηλότερη και για τα δύο χαρτοφυλάκια ενώ κυμαίνεται περίπου στο ίδιο επίπεδο - κοντά στο 14%.
Λέξη κλειδί Μοντέλα παρακολούθησης
Χαρτοφυλάκιο
Μέτρηση απόδοσης
Μέση Απόλυτη Απόκλιση (MAD)
Ημερομηνία έκδοσης 21-12-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/