Συλλογές
Τίτλος Derivatives pricing and risk management in emissions and electricity markets
Δημιουργός Daskalakis, Georgios
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology
Markellos, Raphael
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 119p.
Γλώσσα en
Περίληψη Η παρούσα διατριβή αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαπραγμάτευσης Αδειών Εκπομπής Αερίων Ρύπων από την σκοπιά της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Συγκεκριμένα, αρχικά εξετάζεται η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών στα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αδειών εκπομπής αερίων ρύπων. Ακολουθεί η παρουσίαση του ορθού, τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά, πλαισίου για την αποτίμηση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης με υποκείμενο τίτλο, άδειες εκπομπής αερίων ρύπων και δικαιωμάτων προαίρεσης με υποκείμενο τίτλο τα εν λόγω συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Τέλος, μελετάται η αποτίμηση προθεσμιακών συμβολαίων και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης με υποκείμενο τίτλο φυσικό ηλεκτρισμό υπό καθεστώς περιβαλλοντικών δεσμεύσεων . Συνολικά, τα αποτελέσματα της διατριβής είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνου των εταιριών που υπόκεινται σε περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, για την περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για την ολοένα αυξανόμενη κοινότητα επενδυτών σε προϊόντα ενέργειας και αδειών εκπομπής αερίων ρύπων.
This Thesis presents a comprehensive study of the European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) from a financial perspective. Specifically, the informational efficiency of the largest European emission (or carbon) exchanges is initially assessed. Subsequently, a theoretically valid and empirically correct framework for the pricing of emission allowance futures and options on futures is described. Finally, the pricing of electricity forwards and futures in the European emissions constrained economy is discussed. Overall, the analysis provides particularly important insights for the risk management practices of the emission intensive firms, for policy makers and for the growing community of energy and carbon investors.
Λέξη κλειδί Environmental finance
Carbon finance
Emission allowances
EU ETS
Περιβαλλοντική χρηματοοικονομική
Άδειες εκπομπής αερίων ρύπων
Ευρωπαϊκό σύστημα διαπραγμάτευσης αδειών εκπομπής αερίων ρύπων
Ημερομηνία 09-06-2008
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/