Συλλογές
Τίτλος Τα ελεγκτικά τέλη, η ποιότητα του ελέγχου και η επιρροή αυτών στην απόδοση της επιχείρησης
Δημιουργός Μπερνιδάκης, Νικόλαος
Συντελεστής Τζόβας, Χρήστος
Γκίκας, Δημήτριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σιουγλέ, Γεωργία
Τύπος Text
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6564
Περίληψη The purpose of this diploma thesis is to examine the impact of audit fees and quality control on firm's perfomance. The data collected, relate to the European countries of Germany, Italy, Spain, Finland and France, while companies belong to industry for the years 2006-2016. The first chapter of the thesis deals with determining the performance of the business. To measure the company's performance, we used ROA and Tobin's Q as a measure. The next chapter analyzes Audit and audit fees. This chapter presents the science of audit, but also various investigations into the relationship between the size of the audit firm and the performance of the firm. Also, to measure the size of the audit firm, audit firms were divided into those belonging to the four largest audit and non-audit firms. After the end of the literature review and theoretical analysis, we follow with the empirical analysis and the empirical results. Finally, research findings reveal that an enterprise's performance is affected by the amount of control fees.Also,there is not a significant difference between «Big4» auditors and «non Big4»,as enterprise's performance was unrelated to this.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει την σχέση του ύψους των ελεγκτικών τελών και την επίδραση της ποιότητας του ελέγχου, πάνω στη απόδοση της επιχείρησης. Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί αφορούν τις Ευρωπαϊκές χώρες της Γερμανία, Ιταλίας, Ισπανίας, Φιλανδίας και Γαλλίας ενώ οι εταιρείες ανήκουν στον βιομηχανικό κλάδο για τα έτη 2006-2016 .Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας ασχολείται με τον προσδιορισμό της απόδοσης της επιχείρησης.Για να μπορέσουμε να μετρήσουμε την απόδοση της εταιρείας χρησιμοποιήσαμε ως μέτρο το δείκτη ROA και το δείκτη Tobin's Q. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται, η ελεγκτική και τα ελεγκτικά τέλη . Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η επιστήμη της ελεγκτικής αλλά και διάφορες έρευνες που έλαβαν χώρα και αφορούν την εξέταση της σχέσης του μεγέθους της ελεγκτικής εταιρείας με την απόδοση της επιχείρησης. Επίσης, για να κατηγοριοποιήσουμε το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας, διαχωρίστηκαν σε αυτές που ανήκουν στις τέσσερις μεγαλύτερες ελεγκτικές και σε αυτές που δεν ανήκουν. Μετά το τέλος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της θεωρητικής ανάλυση, ακολουθεί η εμπειρική ανάλυση που πραγματοποιήσαμε, καθώς και τα εμπειρικά αποτελέσματα.Τέλος,τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι η απόδοση μιας επιχείρησης, επηρεάζεται από το ύψος των ελεγκτικών τελών που καταβάλλει και τέλος δεν έχει καμία σχέση με το εάν ελέγχεται από μία από τις Big4 Ελεγκτικές εταιρείες.
Λέξη κλειδί Big4
Auditor
Audit fees
Firm
Big4
Απόδοση επιχείρησης
Ελεγκτικά τέλη
Ελεγκτική εταιρεία
Διαθέσιμο από 2018-11-28 21:58:31
Ημερομηνία έκδοσης 2018
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-11-28 21:58:31
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/