Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση κόστους οφέλους επενδυτικού σχεδίου
Δημιουργός Γούνελα, Γαρυφαλλιά
Συντελεστής Ξεπαπαδέας, Αναστάσιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 57σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτης κατασκευής μιας τοξωτής γέφυρας και η αξιολόγησή της με τη μέθοδο Ανάλυσης Κόστους Οφέλους. Η εργασία αυτή αποτελείται από επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αντικειμενικοί στόχοι του έργου καθώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο υπάγεται η περάτωσή του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται όλα τα χαρακτηριστικά της επένδυσης. Στο τρίτο πραγματοποιείται ανάλυση σκοπιμότητας και προτείνονται εναλλακτικές πρακτικές εκτός της επένδυσης αυτής. Στο τέταρτο κεφάλαιο διενεργείται η χρηματοοικονομική ανάλυση από τη σκοπιά του ιδιώτη επενδυτή με στόχο την εξαγωγή των κατάλληλων δεικτών χρηματοοικονομικής απόδοσης. Το πέμπτο κεφάλαιο περιέχει την οικονομική ανάλυση στην οποία γίνεται η αξιολόγηση του έργου για λογαριασμό της εθνικής οικονομίας. Αντίστοιχα, το έκτο κεφάλαιο διεξάγει ανάλυση ευαισθησίας στην οποία μελετάται αν η διαφοροποίηση κάποιων παραμέτρων οδηγεί σε μεταβολή της απόφασης για ανάληψη της συγκεκριμένης επένδυσης. Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης για το όφελος της επένδυσης.
Λέξη κλειδί Επένδυση
Μελέτη σκοπιμότητας
Ανάλυση κόστους οφέλους
Ημερομηνία 2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/