Συλλογές
Τίτλος Profit shifting worldwide: an empirical investigation
Δημιουργός Delis, Fotios
Συντελεστής Economides, George
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies
Kalyvitis, Sarantis
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 34 p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6781
Περίληψη Αυτή η εργασία στοχεύει να προσφέρει μια εκτίμηση για την μεταφορά κερδών των πολυεθνικών επιχειρήσεων λόγω φορολογικών κινήτρων (profit shifting) σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Ακολουθώντας το μοντέλο των Dharmapala και Riedel (2013), με κάποιες διαφοροποιήσεις οι οποίες μετατρέπουν την προσέγγιση τους από ντετερμινιστική σε στοχαστική, εκτιμούμε ότι μια 10% αύξηση στα προ φόρων και προ μεταφοράς κέρδη της μητρικής επιχείρησης αυξάνει κατά 0,45% τα παρατηρούμενα προ φόρων κέρδη της συνδεδεμένης θυγατρικής επιχείρησης που εδρεύει σε χώρα με χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Παρουσιάζουμε ένα παγκόσμιο χάρτη, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι η ένταση της μεταφοράς κερδών ήταν μεγαλύτερη σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές κατά την περίοδο 2008-2017 και ένα γράφημα που μας δείχνει ότι η παγκόσμια τάση για μεταφορά κερδών για φορολογικούς λόγους ήταν πτωτική την ίδια περίοδο, ενδεχομένως λόγω της πρωτοβουλίας του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση του φαινομένου μετά τις συσκέψεις των G20 το 2012-2013.
This paper aims to provide an estimation of international tax-motivated profit shifting within MNEs. Following Dharmapala and Riedel (2013), with some firm-specific differentiations that convert their approach from deterministic to stochastic, we estimate that a 10% increase in parent’s pre-tax and pre-shifting profit increases low-tax subsidiary’s observed pre-tax profit by approximately 0.45%. We introduce a global heat map, which confirms that the extent of profit shifting is larger in countries with lower tax rates during the period 2008-2017 and a line chart, which reveals that profit shifting’s trend on a global scale, during the same period, was declining maybe because of BEPS initiative that OECD established in 2012-2013.
Λέξη κλειδί Εμπειρική εκτίμηση
Τακτικές φοροαποφυγής
Profit shifting
Tax avoidance
Empirical methodology
Μεταφορά κερδών
Διαθέσιμο από 2019-01-31 19:48:44
Ημερομηνία έκδοσης 01/31/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-01-31 19:48:44
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/