Συλλογές
Τίτλος Τυπική και εναλλακτική μέθοδος μετα-ανάλυσης δεδομένων. Σύγκριση των μεθόδων και εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα
Εναλλακτικός τίτλος Standard and alternative approach in network meta-analysis. Comparison and application on real life data.
Δημιουργός Ρεμούνδου, Κωνσταντίνα
Συντελεστής Βασδέκης, Βασίλειος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7046
Περίληψη Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να συγκρίνει δύο φαινομενικά διαφορετικές, με βάση την διαδικασία που ακολουθούν, τεχνικές δικτυακής μετά-ανάλυσης και να αποδείξει την ισότητα τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των δύο αυτών μεθόδων σε δύο παραδείγματα, ένα «μικρό» παράδειγμα τεσσάρων μελετών, και ένα «μεγάλο» παράδειγμα με πραγματικά δεδομένα προερχόμενα από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές σε φαρμακολογικές και ψυχολογικές θεραπείες από παρόχους της πρωτοβάθμιας περίθαλψης για ασθενείς με καταθλιπτικές διαταραχές.
The purpose of this thesis is to compare two seemingly different, based on their process, techniques and to finally conclude to their equality. This is achieved by applying those two methods to two examples, a "small" example of four treatments and four studies, and a "big" example with actual data from randomized controlled trials in pharmacological and psychological therapies from primary care providers for patients with depressive disorders.
Λέξη κλειδί Μετα-ανάλυση
Depression
Network
Meta-analysis
Κατάθλιψη
Δίκτυα
Διαθέσιμο από 2019-05-24 23:12:52
Ημερομηνία έκδοσης 05/24/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-05-24 23:12:52
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/