Συλλογές
Τίτλος Δυναμική συμπεριφορά του δημοσίου χρέους
Εναλλακτικός τίτλος Dynamic behavior of public debt
Δημιουργός Παριάρου, Ζαχαρούλα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομίδης, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 44σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7071
Περίληψη Economic growth, as stated by Obstfeld and Rogoff (1996), defines the path that income per capita grows in the long-run. Actually, the welfare of the economy is hugely associated with growth, since per capita income levels depend on the growth. Public debt affects the economy not only in the short-run but also in the long-run. The link between public debt and economic growth constitutes a major point of contention for policymakers. For this purpose, an endogenous growth model with public debt is examined in the present study. The goal is to evaluate the relation between public debt and economic growth. Hence, an analysis of three different scenarios is conducted in which public debt grows at a different rate compared to the economy's growth rate. Findings suggest that high rates of public debt are negatively correlated with sustained growth in the long-run.
Η οικονομική μεγέθυνση, όπως προσδιορίζεται από τους Obstfeld και Rogoff (1996), προσδιορίζει τον τρόπο με τον όποιο το εισόδημα μεγεθύνεται μακροπρόθεσμα. Στην πραγματικότητα, η ευημερία μιας οικονομίας σχετίζεται άμεσα με την μεγέθυνση, αφού το κατά κεφαλήν εισόδημα συνδέεται με αυτή. Το δημόσιο χρέος επηρεάζει την οικονομία όχι μόνο στη βραχυχρόνια περίοδο, αλλά και στη μακροχρόνια. Η σχέση μεταξύ δημοσίου χρέους και οικονομικής μεγέθυνσης αποτελεί κυρίαρχο θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ των φορέων χάραξης οικονομικής πολιτικής. Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα υπόδειγμα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης με δημόσιο χρέος. Ο σκοπός είναι να προσδιοριστεί η σχέση μεταξύ δημοσίου χρέους και οικονομικής μεγέθυνσης. Συνεπώς, γίνεται ανάλυση τριών διαφορετικών σεναρίων, όπου ο ρυθμός που αυξάνεται το δημόσιο χρέος είναι διαφορετικός από το ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους επηρεάζουν αρνητικά την οικονομία μακροπρόθεσμα.
Λέξη κλειδί Sustained growth
Economic growth
Οικονομική μεγέθυνση
Διατηρήσιμη ανάπτυξη
Public debt
Δημόσιο χρέος
Διαθέσιμο από 2019-06-26 12:13:37
Ημερομηνία έκδοσης 2019-06
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-06-26 12:13:37
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/