Συλλογές
Τίτλος Διακρατική συνεργασία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για φορολογικά θέματα
Εναλλακτικός τίτλος Τransnational administrative cooperation at european and international level on tax issues
Δημιουργός Μανέτας, Τριαντάφυλλος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τσακλόγλου, Πάνος
Οικονομίδης, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 86 σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7100
Περίληψη This paper attempts to present: a. of the sources (agreements-conventions, directives, etc.) and b. of the types (multilateral, bilateral) of transnational administrative cooperation at European and International level on tax issues c. forms of exchange of information (on request, automatic exchange, spontaneous exchange, etc.) between the relevant tax authorities of EU Member States, OECD countries, the United States and third countries (tax havens)d. how to incorporate relevant Community and International regulations and standards into the Greek legal order.The scope of VAT is excluded, where co-operation between EU Member States is not sufficiently adequate and effective, with the result that large amounts of expected tax revenues for national budgets are lost due to cross-border VAT fraud. On the contrary, emphasis is placed on the automatic exchange of information between states as it is the most up-to-date theme of transnational cooperation.Reference is also made to the responsible Greek authorities, which are responsible for the design, implementation, monitoring and evaluation of mutual administrative assistance in the field of taxation with international bodies -in the framework of Community directives and International agreements- as well as through electronic use of all sources of information and the automation of business processes in the fight against tax evasion.Finally, the commanding bodies carrying out the tax audits of natural and legal persons in Greece are presented, utilizing the information derived from the transnational cooperation and applying the modern control practices.In general, the subject of work is a particularly important parameter in the context of the modern internationalized tax environment and ongoing developments in the field of tax law at global level.
Με την προκειμένη εργασία επιχειρείται η παρουσίαση: α. των πηγών (Συμφωνίες-Συμβάσεις, Οδηγίες κ.λπ.) και β. των τύπων (πολυμερής, διμερής) της διακρατικής διοικητικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για φορολογικά θέματα γ. των μορφών ανταλλαγής πληροφοριών (κατόπιν αιτήματος, αυτόματη ανταλλαγή, αυθόρμητη ανταλλαγή κ.ά.) μεταξύ των αρμόδιων φορολογικών αρχών των Κ-Μ της Ε.Ε., των χωρών μελών του Ο.Ο.Σ.Α., των Η.Π.Α. και τρίτων χωρών (φορολογικών παραδείσων) δ. του τρόπου ενσωμάτωσης των σχετικών κοινοτικών και διεθνών ρυθμίσεων και προτύπων στην ελληνική έννομη τάξη.Εξαιρείται το πεδίο εφαρμογής του Φ.Π.Α., όπου η συνεργασία μεταξύ των Κ-Μ της Ε.Ε. δεν είναι σε ικανοποιητικό βαθμό επαρκής και αποτελεσματική, με συνέπεια να χάνονται μεγάλα ποσά εκ των αναμενόμενων φορολογικών εσόδων για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, λόγω της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α. Αντιθέτως, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών, καθώς αποτελεί την πιο επίκαιρη θεματική ενότητα διακρατικής συνεργασίας. Επίσης, γίνεται αναφορά στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, οι οποίες επωμίζονται με το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στον τομέα της φορολογίας με διεθνείς φορείς -στο πλαίσιο κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συμφωνιών- καθώς και με την ηλεκτρονική αξιοποίηση όλων των πηγών πληροφόρησης και την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Τέλος, παρουσιάζονται τα αρμόδια όργανα που διενεργούν τους φορολογικούς ελέγχους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις απορρέουσες, από τη διακρατική συνεργασία πληροφορίες και εφαρμόζοντας τις σύγχρονες πρακτικές ελέγχου. Εν γένει, το αντικείμενο της εργασίας αποτελεί ιδιαιτέρα σημαντική παράμετρο-αιτούμενο στο πλαίσιο του σύγχρονου διεθνοποιημένου φορολογικού περιβάλλοντος και των συνεχών εξελίξεων στο πεδίο του φορολογικού δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο.
Λέξη κλειδί Tax issues
Φορολογικά θέματα
Τransnational cooperation
International level
European level
Διακρατική συνεργασία
Ευρωπαϊκό επίπεδο
Διεθνές επίπεδο
Διαθέσιμο από 2019-07-11 23:49:35
Ημερομηνία έκδοσης 2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-07-11 23:49:35
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/