Συλλογές
Τίτλος Από την έρευνα, στην καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. Το πλαίσιο και οι πολιτικές για την έρευνα και καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιδόσεις του εγχώριου οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας
Εναλλακτικός τίτλος From research to innovation and economic development. Framework of and policies for research and innovation in the European Union. Performance of the national ecosystem for research and innovation
Δημιουργός Μανιαδάκης, Νικόλαος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομίδης, Γεώργιος
Τσακλόγλου, Πάνος
Κατσίμη, Μαργαρίτα
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 97 σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7103
Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τις έννοιες της έρευνας και καινοτομίας, τη θέση και το ρόλο που έχουν στην αναπτυξιακή πορεία και τις μελλοντικές προοπτικές της ΕΕ αλλά και της χώρας μας, τις πολιτικές της ΕΕ για την ενίσχυση του βαθμού αξιοποίησής τους, καθώς και τις επιδόσεις της Ελλάδας σε επιμέρους δείκτες και παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του εγχώριου συστήματος έρευνας και καινοτομίας. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται ο εννοιολογικός προσδιορισμός της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η σχέση τους με συναφείς έννοιες, όπως αυτές της τεχνολογίας, της τεχνολογικής εξέλιξης και της ανταγωνιστικότητας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική αναφορά για τον τρόπο με τον οποίο οι θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης, από την κλασική και την νεοκλασική περίοδο μέχρι τις νεότερες θεωρίες ενδογενούς μεγέθυνσης, αντιμετωπίζουν την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Παράλληλα, παρατίθεται μία συνοπτική αναφορά βασικών θεωρητικών υποδειγμάτων οικονομικής μεγέθυνσης και του τρόπου με τον οποίο επιχειρούν να ενσωματώσουν στις εξαρτημένες μεταβλητές τα θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδρασή τους στην οικονομική μεγέθυνση και γενικότερα στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών.Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, παρατίθενται οι στόχοι, οι προτεραιότητες και οι πολιτικές της ΕΕ ως προς την έρευνα και την καινοτομία, γίνεται αναφορά στην τρέχουσα στρατηγική της ΕΕ ‘Ευρώπη 2020’, καθώς και στο πρόγραμμα ‘Ορίζοντας 2020’. Στο ίδιο κεφάλαιο παρατίθενται και οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τη μέτρηση από την ΕΕ σε ετήσια βάση των επιδόσεων των κρατών μελών στην έρευνα και στην καινοτομία (European Innovation Scoreboard). Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Αναλύονται βασικά μεγέθη ως προς την εξέλιξη εφαρμογής των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που σχεδιάστηκαν για την υλοποίηση των περιφερειακών στρατηγικών ανάπτυξης και αξιολογείται η εξέλιξη βασικών δεικτών του εγχώριου μακροοικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και δεικτών για την έρευνα και καινοτομία. Τέλος επιχειρείται κριτική του εγχώριου οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, καταγράφονται προκλήσεις πολιτικής και παρατίθενται πρόσφατες επιμέρους δράσεις πολιτικής που έχουν δρομολογηθεί για τη βελτίωση του σχετικού εγχώριου οικοσυστήματος.
This thesis explores the concepts of research and innovation, their position and role in the EU development path and future prospects, including that of Greece. Also explores the EU policies for enhancing exploitation of research and innovation, as well as Greece's performance on specific indicators and factors affecting the performance of the domestic research and innovation system.The first chapter presents the definition of research and innovation, as well as their relation with relevant concepts, such as technology, technological development and competitiveness.The second chapter summarises the way that economic theories from classical and neoclassical theory up to the more recent endogenous growth theories, address the themes of research, technology and innovation. In this chapter, the basic theoretical models of economic growth are briefly presented,including the way that thoseintegrate into their dependent variables the research, technology and innovation, in order to assess their impact on economic growth and development.The third chapter sets out the EU's objectives, priorities and policies in terms of research and innovation; and introduces the Europe 2020 strategy and Horizon 2020 programme. The same chapter also includes the factors taken into account for the annual European Innovation Scoreboard (EIS).The fourth chapter presents the Smart Specialization Strategies at national and regional levels and analyses key figures related to the implementation of the Regional Operational Programmes designed according to the respective strategies. Moreover, the chapter studies the evolution of key indicators of the domestic macroeconomic and business environment, as well as indicators of research and innovation. Relevant policy challenges are listed together with the recently launched policy sub-actions to enhance the relevant domestic ecosystem and, finally,an assessment of the domestic ecosystem research and innovation is attempted.
Λέξη κλειδί Καινοτομία
Development
Research
Innovation
Ανάπτυξη
Έρευνα
Διαθέσιμο από 2019-07-07 20:14:42
Ημερομηνία έκδοσης 06/26/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-07-07 20:14:42
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/