Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση επένδυσης στην κυματική ενέργεια με τη μέθοδο της ανάλυσης κόστους οφέλους: χρηματοοικονομική και οικονομική αξιολόγηση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Δημιουργός Αναγνωστοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα
Συντελεστής Ξεπαπαδέας, Αναστάσιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 102σ.
Γλώσσα el
Περίληψη The present thesis has been conducted in the context of the Graduate Program "MSc in International Economics and Finance" at Athens University of Economics and Business. The purpose of this research is to evaluate the installation and operation of a wave energy power plant with the method of Cost Benefit Analysis. The first chapter consists of a brief introduction on Renewable Energy Sources, marine and wave energy. The following chapter presents the project’s objectives and the National and European regulatory framework in which it is implemented. As we continue, the next chapter aims to identify the investment of this project. The technology which is used and the technical features of the investment are also presented in this chapter. The chapter which follows is involved with the feasibility analysis which also presents the alternative scenarios to the investment, which is proposed. The next chapter presents the financial analysis with detailed applications stages, as proposed and presented by the European Union’s Guidelines for a Cost Benefit Analysis, in order to calculate the financial performance indicators. Continuing, the economic analysis of the investment is presented, to review the investment’s contribution to public welfare. Next, a sensitivity analysis is conducted, examining whether changes in critical parameters will lead to diversification of the decision to undertake the investment. The final chapter presents the conclusions and observations of the investment and the project.
Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική” του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η αξιολόγηση με τη μέθοδο Ανάλυσης Κόστους Οφέλους της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία λειτουργεί με την εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στη θαλάσσια και κυματική ενέργεια. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι στόχοι της επένδυσης και το Εθνικό και Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται. Σε συνέχεια, πραγματοποιείται η αναγνώριση της επένδυσης, παρουσιάζεται η τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται και τα περαιτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά της επένδυσης. Ακολουθεί η ανάλυση της σκοπιμότητας και παρουσιάζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες της επένδυσης. Σε επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται η χρηματοοικονομική ανάλυση και εφαρμόζονται τα στάδια, τα οποία προτείνονται από τον Ευρωπαϊκό Οδηγό CBA για την εξαγωγή των χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης. Ως επόμενο βήμα, διεξάγεται η οικονομική ανάλυση της επένδυσης, όπου εξετάζεται η συνεισφορά της επένδυσης στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Σε συνέχεια, διεξάγεται η ανάλυση ευαισθησίας, όπου εξετάζεται εάν οι μεταβολές κρίσιμων παραμέτρων θα διαφοροποιήσουν την απόφαση για ανάληψη της επένδυσης. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις για την επένδυση.
Λέξη κλειδί Κυματική ενέργεια
Cost benefit analysis
Investment project
Renewable energy sources
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Θαλάσσια ενέργεια
Επενδυτικό σχέδιο
Ανάλυση κόστους οφέλους
Power plant
Marine energy
Wave energy
Ημερομηνία 2014
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/