Συλλογές
Τίτλος Πρόβλεψη αποδόσεων μετοχών. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και εμπειρική εφαρμογή
Εναλλακτικός τίτλος Predicting stock returns. Bibliographic overview and empirical application
Δημιουργός Μπάτσος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Βρόντος, Ιωάννης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7346
Περίληψη It has been observed that the prices of assets are changing all the time constantly. We observe these changes most in the price of stocks, which are traded in stock market. The combination of predictors is used to produce better results than the univariate model. In this study we investigate methods which use macroeconomics and financial variables, and also use dummy variables in order to recognize an economic crisis. The subject of the current study is to find out which variables have predictive power in stock returns, using data for the period 1946:4 – 2017:4. In our study, we use many variables and run different tests conforming to the international literature.
Έχει παρατηρηθεί ότι οι τιμές των διαφόρων αξιογράφων στις κεφαλαιαγορές μεταβάλλονται συνεχώς. Εκεί που γίνεται εμφανέστερη αυτή η μεταβλητότητα είναι στους μετοχικούς τίτλους, που αποτελούν αντικείμενα διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια. Ο συνδυασμός προβλέψεων συχνά χρησιμοποιείται για να παράγει καλύτερα αποτελέσματα από τις μεμονωμένες προβλέψεις. Στην παρούσα εργασία διερευνούμε μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούν μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές μεταβλητές, καθώς επίσης λαμβάνουμε υπόψη και ποιοτικές μεταβλητές, όπως η ύπαρξη οικονομικής κρίσης ή όχι. Σκοπός της εφαρμογής είναι να δούμε ποιες μεταβλητές έχουν προβλεπτική ικανότητα για τις αποδόσεις των μετοχών, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το χρονικό διάστημα 1946:4 – 2017:4. Στην έρευνάς μας χρησιμοποιούμε αρκετές μεταβλητές και διεξάγουμε τους κατάλληλους διαγνωστικούς ελέγχους σύμφωνους με τη στατιστική μεθοδολογία.
Λέξη κλειδί Αποδόσεις
Μετοχές
Prediction
Πρόβλεψη
Stocks
Returns
Time series
ARIMA
Διαθέσιμο από 2019-10-01 23:34:36
Ημερομηνία έκδοσης 09/16/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-10-01 23:34:36
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/