Συλλογές
Τίτλος Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο των ΗΠΑ
Εναλλακτικός τίτλος Mergers and acquisitions in US banking
Δημιουργός Σαπλαούρας, Θωμάς
Συντελεστής Χαλαμανδάρης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τσεκρέκος, Ανδριανός
Λελεδάκης, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 64σ.
Γλώσσα el
Περίληψη The purpose of this thesis is to study and analyze the reaction of share prices to M&A events in the Banking sector of America and whether these events are effective for shareholders, ie whether the M&A create value for them. This price reaction leads us to perceive and evaluate the behavior of individual investors and consequently the fluctuations in stock prices within a specific time beforeand after the announcement of M&A. The increasing competition and the traumatic crisis for many markets have put M&A inevitably at the forefront. They are now a key tool in the banks' strategic effort to evolve into state-of-the-art financial institutions following trends in either operating, technology and culture or competition and efficiency. Given the fact, however, uncertainty is and always will be part of such an event as what we will always study based on the configurations you cause in either the bank's capacity and management or even in the industry itself. It is the last major wave of M&A since 2014 and then, in a typical attempt by banks to boost their efficiency. That is, adjusting their portfolio, and trying hard to cut costs and increase their profits. The background and concepts of Mergers and Acquisitions and their applications to the US banking industry will be examined in depth. Throughout the extensive literature reference will be given the motives that lead to the development of such a strategy as well as the advantages and disadvantages it has. We will look at the distinctions and differences in various Mergers and Acquisitions and give a historical overview of the emergence, evolution and optimization of this strategy as well as some typical case studies. (case studies) The Data and Methodology will show us in more context how this study was initiated as well as what variables and regressions were used to help us draw appropriate conclusions about the influence of some factors in generating over-performance and to identify these factors.
Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να μελετήσει και να αναλύσει την αντίδραση των τιμών των μετοχών σε γεγονότα Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε) στον τραπεζικό κλάδο της Αμερικής και κατά πόσο αυτά τα γεγονότα είναι αποτελεσματικά για τους μετόχους δηλαδή αν οι Σ&Ε δημιουργούν αξία για αυτούς. Η αντίδραση αυτή των τιμών μας κατευθύνει να αντιληφθούμε και να εκτιμήσουμε τη συμπεριφορά των εκάστοτε επενδυτών και κατά συνέπεια τις εναλλαγές-διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο πριν και μετά την ανακοίνωση των Σ&Ε.Ο ολοένα και αυξανόμενος ανταγωνισμός καθώς και η τραυματική για πολλές αγορές περίοδος της κρίσης έφερε τις Σ&Ε αναπόφευκτα σε πρώτο πλάνο. Πλέον αποτελούν βασικό εργαλείο στην στρατηγική προσπάθεια των τραπεζών να μετεξελιχθούν σε υπερσύγχρονα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ακολουθώντας τις τάσεις εξέλιξης είτε σε επίπεδο λειτουργίας, τεχνολογίας και κουλτούρας είτε σε επίπεδο ανταγωνισμού και αποτελεσματικότητας. Δεδομένο αποτελεί το γεγονός πάντως ότι η αβεβαιότητα είναι και θα είναι πάντα μέρος ενός τέτοιου γεγονότος σαν αυτό που θα μελετήσουμε με βάση πάντα και τις διαμορφώσεις που προκαλείς είτε στο δυναμικό και τη διοίκηση της τράπεζας είτε ακόμα και στον ίδιο τον κλάδο. Χαρακτηριστικό είναι το τελευταίο μεγάλο κύμα Σ&Ε από το 2014 και έπειτα σε μια χαρακτηριστική προσπάθεια των τραπεζών να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα τους. Δηλαδή αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου τους, και μεγάλη προσπάθεια μείωσης στα κόστη και αύξησης των κερδών τους. Θα εξεταστεί διεξοδικά το υπόβαθρο και οι έννοιες των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών και οι ε-φαρμογές τους στον τραπεζικό κλάδο των ΗΠΑ. Μέσα από την εκτενή βιβλιογραφική αναφορά θα παρατεθούν τα κίνητρα που οδηγούν στην χάραξη μιας τέτοιας στρατηγικής καθώς και τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα που αυτή έχει. Θα δούμε τις διακρίσεις και τις διαφορές σε διάφορες συγχωνεύσεις και εξαγορές και θα δοθεί και μια ιστορική αναδρομή στην εμφάνιση, εξέλιξη και βελτιστοποίηση αυτής της στρατηγικής καθώς και κάποιες χαρακτηριστικές μελέτες περιπτώσεων (case studies).Τα δεδομένα και η μεθοδολογία θα μας δείξουν σε πιο πλαίσιο κινήθηκε αυτή η μελέτη καθώς και ποιες μεταβλητές και παλινδρομήσεις χρησιμοποιήθηκαν ώστε να μας βοηθήσουν να εξάγουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα που αφορούν το βαθμό της επίδρασης κάποιων παραγόντων στη δη-μιουργία υπεραπόδοσης καθώς και να προσδιοριστούν αυτοί οι παράγοντες
Λέξη κλειδί Εξαγορές
Τραπεζικός κλάδος
Συγχωνεύσεις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Mergers
Acquisitions
Banking sector
United States of America
Ημερομηνία 25-08-2019
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/