Συλλογές
Τίτλος Η διευθέτηση τραπεζικών κρίσεων και η περίπτωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
Εναλλακτικός τίτλος The settlement of banking crises and the case of the greek banking system
Δημιουργός Σιαμήτρος., Γεώργιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ρομπόλης, Λεωνίδας
Λελεδάκης, Γεώργιος
Γεωργούτσος, Δημήτριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 60σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7348
Περίληψη The present paper is divided into two major sections. The first section will deal with the "systemic" banking crisis around the world between 1987-2017. More specifically, the crises are described descriptively and year by year, followed by the cost of each crisis and the policies followed by each country to resolve it. The second section will focus exclusively on the Greek banking crisis. It will analyze in detail the problems faced by the Greek banks through their balance sheets and the recapitalization and restructuring methods that were used to resolve them.
Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη ενότητα θα ασχοληθεί με τις «συστημικές» τραπεζικές κρίσης ανά τον κόσμο την περίοδο 1987-2017. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάζονται περιγραφικά και ανά έτος οι κρίσεις και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ανά έτος το κόστος της κάθε κρίσης και οι πολιτικές που ακολούθησε η κάθε χώρα για την επίλυσή της. Η δεύτερη ενότητα θα εστιάσει αποκλειστικά στην ελληνική τραπεζική κρίση. Θα αναλύσει εκτενώς τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ελληνικές τράπεζες μέσα από τους ισολογισμούς τους και το χρονικό των ανακεφαλαιοποιήσεων και αναδιαρθρώσεων που έγιναν ώστε να επέλθει η εξυγίανση τους.
Λέξη κλειδί Ελληνική τραπεζική κρίση
Τραπεζική κρίση
Συστημικές τραπεζικές κρίσεις
Ανακεφαλαιοποίηση
Αναδιάρθρωση
Banking crisis
Systemic banking crises
Greek banking crisis
Recapitalization
Restructuring
Διαθέσιμο από 2019-10-03 17:26:27
Ημερομηνία έκδοσης 31/07/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-10-03 17:26:27
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/