Συλλογές
Τίτλος Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της μερισματικής πολιτικής: στοιχεία από την ελληνική αγορά
Εναλλακτικός τίτλος Determinants of dividend payout ratio: evidence from greek market
Δημιουργός Στουπιάδου, Ειρήνη
Συντελεστής Σιουγλέ, Γεωργία
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Καραμπίνης, Νικόλαος
Μπάλλας, Απόστολος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 56σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7376
Περίληψη Dividend Policy is one of the most important and controversial researched issues in the Financial literature, but still very little research has been conducted in Greece. The purpose of this paper was to identify the most important factors affecting the Dividend Payout ratio of Greek Companies. The present study was based on data received from Companies operating in various industries in Greece -besides financial and investment sectors, such as energy, telecommunications, retail, pharmaceutical, manufacturing and tobacco industry. The sample consisted of 23 listed companies in the Athens Stock Exchange for a total period of 10 years, from 2009 to 2018.In this research, the Dividend Payout ratio (DPR) was selected as dependent variable, while the Profitability (ROA, EPS), Price to Earnings ratio (PE), Liquidity (CR), Size (Logarithm of Total Assets-LTA) and Leverage of the firm (LEV) were used as independent variables in order to study their effect on Dividend decisions. The correlation analysis and the multiple regression analysis with the progressive rejection of the least significant variables have been applied to find out the most important variables used by the Greek firms in determining their Dividend Policy. The main source for the financial data obtained was the Thomson Reuters DataStream database.The results of the study highlight that the most significant factor determining the Dividend Payout Ratio of Greek Firms is the PE ratio (p-value=0.000, at 5% confidence level). Contrary to the literature and to other research conducted in different countries, this study provides evidence that the Size of the firm, the Profitability, the Liquidity and the Leverage (LTA, ROA, EPS, CR, LEV) are insignificant in influencing the dividend payout ratio. The regression model containing all the explanatory variables could explain 74.55% of the total variation of DPR in Greece.
Η μερισματική πολιτική αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα έρευνας στην οικονομική βιβλιογραφία, ωστόσο ελάχιστη έρευνα έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να μελετήσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της Μερισματικής πολιτικής και συγκεκριμένα του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων των ελληνικών επιχειρήσεων. Η μελέτη στηρίχθηκε στην ανάλυση δεδομένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους εκτός των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν στον κλάδο ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, εμπορίας προϊόντων, αλλά και στο φαρμακευτικό, κατασκευαστικό, βιομηχανικό κλάδο και κλάδο καπνοβιομηχανίας. Το τελικό δείγμα προς διερεύνηση αποτελούνταν από 23 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις μεγάλης Κεφαλαιοποίησης για μία συνολική περίοδο 10 ετών, από το 2009 έως το 2018. Η συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποίησε τον Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων (Dividend Payout ratio - DPR) ως εξαρτημένη μεταβλητή και μια σειρά ανεξάρτητων μεταβλητών όπως το Μέγεθος της Επιχείρησης (LTA), την Κερδοφορία (ROA, EPS), τον Δείκτη Τιμή ανά Μετοχή προς Κέρδη ανά Μετοχή (PE), την τρέχουσα Ρευστότητα (CR) και την Μόχλευση (LEV) ως πιθανούς παράγοντες προσδιορισμού της Μερισματικής πολιτικής. Οι τεχνικές ανάλυσης του δείγματος των επιχειρήσεων που υιοθετήθηκαν ήταν η ανάλυση συσχέτισης των μεταβλητών αλλά και η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με προοδευτική απόρριψη των λιγότερα στατιστικά σημαντικών μεταβλητών. Κύρια πηγή για τα οικονομικά στοιχεία που λήφθηκαν αποτέλεσε η βάση δεδομένων Thomson Reuters DataStream. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν πως ο βασικότερος προσδιοριστικός παράγοντας του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων των ελληνικών επιχειρήσεων για την υπό εξέταση περίοδο 2009-2018 αποτελεί ο δείκτης Τιμή ανά Μετοχή προς Κέρδη ανά Μετοχή (PE), με p-value=0,00 για επίπεδο σημαντικότητας 5%. Οι υπόλοιπες μεταβλητές που εξετάστηκαν (LTA, ROA, EPS, CR, LEV) δεν παρουσίασαν στατιστική σημαντικότητα με το DPR. Το μοντέλο που δημιουργήθηκε μπορούσε να ερμηνεύσει το 74,55% της συνολικής μεταβλητότητας του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων, ποσοστό το οποίο προέρχεται κατά κύριο λόγο από την επίδραση του PE.
Λέξη κλειδί Μερισματική πολιτική
Δείκτης καταβολής μερισμάτων
Κερδοφορία
Dividend payout ratio
Dividend policy
Profitability
PE ratio
Διαθέσιμο από 2019-11-05 13:04:52
Ημερομηνία έκδοσης 10/07/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-05 13:04:52
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/