Συλλογές
Τίτλος Στρατηγική αναλυτικής δεδομένων: βιβλιογραφική ανασκόπηση
Εναλλακτικός τίτλος Big data analytics strategy: a literature review
Δημιουργός Τζιτζιρή, Ιωάννα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Λεκάκος, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 121σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7389
Περίληψη Data analytics emerges as a major issue because of its high operational and strategic potential, particularly in creating business value. Initially, the concept, characteristics and challenges arising from the bulk of data, data analytics and basic theories that link it to firm performance are presented and explained. Subsequently, based on the literature, the areas in which the data analytics can be exploited are presented and how it can improve organizational performance. Then, according to the existing literature, the conditions under which an enterprise can secure the potential benefits of its investment in the analytical data are described. Finally, conclusions and proposals for further research are provided.
Η αναλυτική δεδομένων αναδεικνύεται ως ένα μεγάλης σημασίας θέμα λόγω του υψηλού επιχειρησιακού και στρατηγικού δυναμικού της ιδιαίτερα στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας. Αρχικά, παρουσιάζονται και εξηγούνται τα χαρακτηριστικά και οι προκλήσεις που προκύπτουν από τα μεγάλου όγκου δεδομένα, η αναλυτική δεδομένων και βασικές θεωρίες που την συνδέουν με την εταιρική επίδοση. Στη συνέχεια, με βάση την βιβλιογραφία παρουσιάζονται οι τομείς στους οποίους η αναλυτική δεδομένων μπορεί να αξιοποιηθεί και πώς μπορεί να βελτιώσει την επίδοση μίας επιχείρησης. Έπειτα, περιγράφονται σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία οι συνθήκες με τις οποίες μία επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίσει τα πιθανά οφέλη από τις επενδύσεις της στην αναλυτική δεδομένων. Τέλος, παρέχονται συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
Λέξη κλειδί Αναλυτική δεδομένων
Εταιρική επίδοση
Επιχειρηματική αξία
Big data analytics
Firm performance
Business value
Διαθέσιμο από 2019-11-11 19:59:32
Ημερομηνία έκδοσης 05/23/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-11 19:59:32
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/