Συλλογές
Τίτλος Στρατηγικές αναδιάρθρωσης στην Ελλάδα της κρίσης: αγρο-διατροφικός κλάδος και τουρισμός
Δημιουργός Πατσάκη, Μαρία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σπανός, Ιωάννης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 90σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7399
Περίληψη This thesis, examines the strategies that are suggested from the literature which was reviewed, as capable to be applied to businesses and lead them to survival in economic environments under crisis.Furthermore, this thesis looks into the strategies that were adopted from businesses in the fields examined both in Greece and abroad.Lastly, through conducting interviews, a deeper approach of the above mentioned issues is attempted.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις στρατηγικές που προτείνονται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση ως ικανές με την εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις, να οδηγήσουν στην επιβίωσή τους σε οικονομικά περιβάλλοντα σε περιόδους κρίσης.Επίσης εξετάζονται οι στρατηγικές που υιοθετήθηκαν από τις επιχειρήσεις στους εξεταζόμενους κλάδους τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στο εξωτερικό. Τέλος, με την πραγματοποίηση συνεντεύξεων επιχειρείται μια πιο εις βάθους προσέγγιση των παραπάνω ζητημάτων.
Λέξη κλειδί Τουρισμός
Στρατηγική
Τρόφιμα και ποτά
Γεωργία
Ύφεση
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Ελλάδα
Agriculture
Food and beverages
Tourism
Strategy
Recession
Competitive advantage
Greece
Διαθέσιμο από 2019-11-13 12:16:28
Ημερομηνία έκδοσης 02/06/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-13 12:16:28
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/