Συλλογές
Τίτλος Πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων & βιβλιογραφικό μέρος
Εναλλακτικός τίτλος Internship at the Technical Work Department of the Magnesia and Sporades Region & bibliography
Δημιουργός Κράββαρη, Αναστασία
Συντελεστής Μπουρνέτας, Απόστολος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Μούρτος, Ιωάννης
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 98σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών είναι προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση των συγκοινωνιακών υποδομών. Η εξάπλωση και η ανάπτυξη των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στη διαχείριση υποδομών τον 21ο αιώνα δίνει τη δυνατότητα για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των πολύτροπων μεταφορών, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί με βιώσιμο τρόπο η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η ευκολία χρήσης του οδικού δικτύου σε ένα σύνθετο περιβάλλον. Το ενδιαφέρον για τα ITS ξεκίνησε με αφορμή τα προβλήματα που προκαλούνται από την κυκλοφοριακή συμφόρηση αλλά και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία λοιπόν, αναλύεται ο ρόλος των συστημάτων αυτών στη διαχείριση των οδικών μεταφορών και συγκεκριμένα στη Διαχείριση Κυκλοφορίας καθώς επίσης γίνεται αναφορά στις υπηρεσίες που επιτρέπουν στους χρήστες να ενημερώνονται καλύτερα και να κάνουν ασφαλέστερη, πιο συντονισμένη, ευφυέστερη και αποδοτικότερη τη χρήση των δικτύων μεταφορών. Ουσιαστικά πρόκειται για εκείνα τα συστήματα ελέγχου και πληροφόρησης που χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών και επεξεργασίας δεδομένων με στόχο να βελτιώσουν την κινητικότητα, να επιτύχουν αύξηση της ασφάλειας, μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και αποδοτικότερη διαχείριση περιστατικών και ατυχημάτων.
Intelligent Transport Systems are used to manage transport infrastructures. The deployment of Intelligent Transport Systems in infrastructure management in the 21st century enables the monitoring, evaluation and management of multimodal transport, in order to maximize the safety, efficiency and ease of use of the road network in a sustainable way. a complex environment. The interest in ITS began with the problems caused by congestion and the development of new information and communication technologies. In this thesis, the role of these systems in the management of road transport and in particular Traffic Management is analyzed, as well as the services that enable users to be better informed and make their networks safer, more coordinated, more intelligent and efficient. transport. Essentially these are control and information systems that utilize advanced communication and data processing technologies to improve mobility, increase security, reduce congestion and enable more efficient incident and accident management.
Λέξη κλειδί Sustainable mobility
Smart mobility applications
Συστήματα πληροφόρησης
Intelligent Transportation Systems
Ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων
Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
Εφαρμογές έξυπνης κινητικότητας
Βιώσιμη κινητικότητα
Ημερομηνία 28-02-2019
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/