Συλλογές
Τίτλος Η ελεγκτική στην Ελλάδα: προσδιοριστικοί παράγοντες της έκθεσης ελέγχου
Εναλλακτικός τίτλος Auditing in Greece: determining factors of the audit opinion
Δημιουργός Μπάλλας, Χρήστος
Συντελεστής Καραμπίνης, Νικόλαος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Χέβας, Δημοσθένης
Σιουγλέ, Γεωργία
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 51σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7583
Περίληψη The present senior thesis refers to the presentence of auditing in Greece. Firstly, an historical throwback is occurred about the appearance of auditing not only international but also in Greece. Also, it refers to the auditor’s role in the process and the basics auditing standards which are followed. At this point, the code of conduct is analyzed, based on this auditors are acting and what kind of actions they will follow in order to face activities against the law.Afterwards, international standards on auditing are analyzed, where the audit team based on acts and use them as guidance at all phases of control. As a result, the auditing process is presented fully from the start to the end. Furthermore, possible problems are analyzed which audit team can face them during the process. Near to this, the auditing processes are described detailed which is followed by the audit team in order to give an audit opinion.At the final part of this senior thesis, there is a trying to find out which factors can determine the audit opinion. In the end, there is a description about the results and refers to the need for an extra research.
Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην παρουσία του κλάδου της ελεγκτικής στην Ελλάδα. Αρχικά, πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή σχετικά με την εμφάνιση της τόσο διεθνώς αλλά και στο ελλαδικό χώρο. Έπειτα, ακολουθεί αναφορά στο ρόλο του ελεγκτή , καθώς και τα βασικά πρότυπα ελέγχου που υιοθετεί. Κοντά στο σημείο αυτό, αναλύεται ο κώδικας δεοντολογίας βάσει του οποίου ενεργούν οι ελεγκτές, και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση παράνομων ενεργειών. Στη συνέχεια , αναλύονται εκτενώς τα διεθνή πρότυπα ελέγχου βάσει των οποίων ενεργεί η ελεγκτική ομάδα, σε όλες τις καταστάσεις του ελέγχου. Έτσι, παρουσιάζεται πλήρως η ελεγκτική διαδικασία από την κατάσταση σχεδιασμού έως την έκβαση του ελέγχου. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι πιθανοί κίνδυνοι τους οποίους ίσως αντιμετωπίσει η ελεγκτική ομάδα κατά τη διάρκεια του ελέγχου μέχρι την ολοκλήρωση αυτού. Κοντά στο σημείο αυτό , περιγράφονται πλήρως οι ελεγκτικές διαδικασίες τις οποίες υιοθετεί η εκάστοτε ελεγκτική ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι παρουσιάζονται λεπτομερώς οι σχετικές ενέργειες που πραγματοποιούνται για την ολοκλήρωση του ελέγχου.Στο τελευταίο τμήμα της παρούσας διπλωματικής παρουσιάζεται η προσπάθεια εύρεσης παραγόντων οι οποίοι προσδιορίζουν την έκθεση γνώμης του ελέγχου. Τέλος, πραγματοποιείται σχολιασμός επί των συμπερασμάτων και αναφορά στην ανάγκη για επιπρόσθετη έρευνα.
Λέξη κλειδί ROE
Greece
Έκθεση γνώμης
Ελλάδα
Auditing
International Standards on Auditing (ISA)
Return on Assets (ROA)
Determinants
Αudit opinion
Προσδιοριστικοί παράγοντες
Διεθνή πρότυπα ελέγχου
Ελεγκτική
Διαθέσιμο από 2020-02-12 20:08:58
Ημερομηνία έκδοσης 31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-02-12 20:08:58
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/