Συλλογές
Τίτλος Προβλέψεις τραπεζικών πτωχεύσεων και αξιολόγηση φερεγγυότητας τραπεζών μέσω του συστήματος Camel: εφαρμογή στις ελληνικές συστημικές τράπεζες
Εναλλακτικός τίτλος Forecasting bank failures and assessment of bank solvency through the Camel system: application to Greek systemic banks
Δημιουργός Ξούρας, Γεώργιος
Συντελεστής Τσεκρέκος, Ανδριανός
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ρομπόλης, Λεωνίδας
Δράκος, Κωνσταντίνος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 62σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7585
Περίληψη This thesis examines the prediction of bank bankruptcies and the assessment of the solvency of the banking system. The main objective of this thesis is the financial analysis and performance of the results on the solvency of the Greek banking system and more specifically the four Greek systemic banks consisting of:1. National Bank2. Eurobank3. Piraeus Bank4. Alpha Bank.during the calendar years 2010-2015. First, we analyze the banking system, namely the role, task, institutional framework, functions and importance of banks' existence. We then make a brief reference to all the financial risks that credit institutions are required to face. Of all these risks, the most significant is the credit risk, that is, the risk of insolvency of the bank's customers or in other words the possibility of total or partial losses from the bank's loans. In addition, we analyze the importance of risk management and management as well as the reasons for the need for a bank credit rating system, concluding with the Camel model we use in this work. Analyzing the Camel ratios in detail, we try to highlight the importance of this model in financial life and in avoiding bank failures. This paper deals not only with the theoretical underpinnings of these concepts, but with an overview of the banking system in Greece, examines the solvency of financial institutions through the use of the Camel method, drawing financial data from the published financial statements of the four Greek systemic banks, as they are published on the official investor information websites.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την πρόβλεψη των τραπεζικών πτωχεύσεων και την αξιολόγηση της φερεγγυότητας του τραπεζικού συστήματος. Ο βασικός στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση και η διεξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με τη φερεγγυότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και πιο συγκεκριμένα των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών που αποτελούνται από τις : 1. Εθνική Τράπεζα 2. Eurobank 3. Τράπεζα Πειραιώς 4. Alpha Bank, κατά τα ημερολογιακά έτη 2010-2015. Αρχικά, γίνεται ανάλυση για το τραπεζικό σύστημα, δηλαδή το ρόλο, το έργο, το θεσμικό πλαίσιο, τις λειτουργίες και τη σημασία ύπαρξης των τραπεζών. Στη συνέχεια κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο σύνολο των χρηματοοικονομικών κινδύνων που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Από το σύνολο των κινδύνων αυτών, πιο σημαντικός θεωρείται ο πιστωτικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος αφερεγγυότητας των πελατών της τράπεζας ή με άλλα λόγια η πιθανότητα ολικών ή μερικών απωλειών από τις χορηγήσεις της τράπεζας. Επιπρόσθετα, αναλύουμε τη σημασία της διαχείρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων καθώς και τις αιτίες για την ανάγκη ύπαρξης ενός συστήματος αξιολόγησης της φερεγγυότητας των τραπεζών, καταλήγοντας στο υπόδειγμα Camel, το οποίο χρησιμοποιούμε στην εργασία αυτή. Αναλύοντας λεπτομερώς τους δείκτες Camel, προσπαθούμε να αναδείξουμε τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου υποδείγματος στην οικονομική ζωή και στην αποφυγή τραπεζικών αποτυχιών. Η εργασία αυτή δεν ασχολείται μόνο με τη θεωρητική θεμελίωση των εννοιών αυτών, αλλά κάνοντας μια επισκόπηση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, εξετάζει τη φερεγγυότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της χρήσης της μεθόδου Camel, αντλώντας οικονομικά στοιχεία από τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, όπως αυτές δημοσιεύονται στις επίσημες ιστοσελίδες ενημέρωσης των επενδυτών.
Λέξη κλειδί CAMEL
Financial risks
Solvency
Bankruptcy
Banking system
Ελλάδα
Τραπεζικό σύστημα
Πτώχευση
Φερεγγυότητα
Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Διαθέσιμο από 2020-02-12 23:19:00
Ημερομηνία έκδοσης 31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-02-12 23:19:00
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/