Συλλογές
Τίτλος Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ συστημάτων διοίκησης υψηλής απόδοσης και εργασιακής αφοσίωσης: ο ρόλος του μοντέλου δεξιοτήτων-παρακίνησης-ευκαιριών, της αρρενωπότητας και της απόστασης ισχύος
Εναλλακτικός τίτλος Exploring the "black box" of the high performance work systems and work engagement relationship
Δημιουργός Παπαδάκη, Στυλιανή
Συντελεστής Νικολάου, Ιωάννης
Ρούμπη, Δωροθέα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 107σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7737
Περίληψη This study focuses on the relationship between High Performance Work Systems (HPWS) and work engagement. Acknowledging the multiple calls for gaining a better understanding regarding the workings of HPWS and the “black box” of the HPWS-employee /organizational outcomes (Becker & Huselid, 2006; Boxall & Purcell, 2008; Guest, 2011; Roumpi & Delery, 2019), this study uses the AbilityMotivation-Opportunity (AMO) framework (Appelbaum, Bailey, Berg, and Kalleberg, 2000; Purcell & Hutchinson, 2007) and suggests that each subsystem of a HPWS will have a different effect on work engagement. In addition, drawing on Hofstede’s (1983) national culture dimensions and given findings that indicate a significant relationship between national culture and work engagement (e.g., Farndale & Murrer, 2015), this study also explores the extent to which masculinity and power distance (both measured at an individual-level) moderate the relationship between AMO and work engagement.
Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην σχέση ανάμεσα στα συστήματα διοίκησης υψηλής απόδοσης - High Performance Work Systems (HPWS) και το work engagement. Αναγνωρίζοντας ότι πολλοί ερευνητές καλούν για περεταίρω διερεύνηση του «μαύρου κουτιού» (“black box”) της σχέσης μεταξύ των συστημάτων διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού υψηλής απόδοσης (HPWS) και διαφόρων αποτελεσμάτων σε ατομικό ή οργανωσιακό επίπεδο (Becker & Huselid, 2006; Boxall & Purcell, 2008; Guest, 2011; Roumpi & Delery, 2019), η έρευνα αυτή βασίζεται στο Ability-Motivation-Opportunity (AMO) framework (Appelbaum, Bailey, Berg, and Kalleberg, 2000; Purcell & Hutchinson, 2007) και προτείνει ότι κάθε υποσύστημα των (HPWS) θα έχει διαφορετική επιρροή το work engagement. Επιπρόσθετα, με βάση τις διαπολιτισμικές διαστάσεις της κουλτούρας σύμφωνα με τον Hofstede (1983) και τα ευρήματα τα οποία αναδεικνύουν την ύπαρξη μίας σημαντικής σχέση ανάμεσα στην πολιτισμική κουλτούρα και το work engagement (Farndale & Murrer, 2015), η έρευνα αυτή μελετά τον βαθμό στον οποίο οι παράγοντες masculinity και power distance (και τα δυο μετρήσιμα σε ατομικό επίπεδο) επιδρούν στην σχέση ανάμεσα στα υποσυστήματα του ΑΜΟ και το work engagement.
Λέξη κλειδί Εργασιακά Συστήματα Υψηλής Απόδοσης
Εργασιακή δέσμευση
Χάσμα γενεών
Απόσταση ισχύος
High Performance Work Systems (HPWS)
Work engagement
Hofstede model
Generational gap
Ημερομηνία 19-03-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 24-03-2020
Ημερομηνία αποδοχής 24-03-2020
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/