Συλλογές
Τίτλος Why civil resistance works
Εναλλακτικός τίτλος Γιατί λειτουργεί η ειρηνική αντίσταση
Δημιουργός Σιαμπλή, Αγγελική, Siampli, Aggeliki
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology
Λουρίδας, Παναγιώτης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 31p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7797
Περίληψη For more than a century, from 1900 to 2006, campaigns of nonviolent resistance were more than twice as effective as their violent counterparts in achieving their stated goals. By attracting impressive support from citizens, whose activism takes the form of protests, boycotts, civil disobedience, and other forms of nonviolent noncooperation, these efforts help separate regimes from their main sources of power and produce remarkable results.The goal of this field study project is to replicate or challenge existing findings that Erica Chenoweth states in her published research and of course the key point in her entire book which is the '3.5% rule': Nonviolent protests that succeed on engaging a threshold of 3.5% of the population have never failed to bring about change. The Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes (NAVCO) dataset, consisting of 323 violent and nonviolent campaigns from 1900 until 2006 and published by the author, is used to prove this project’s findings.
Για περισσότερο από έναν αιώνα, από το 1900 έως το 2006, οι καμπάνιες ειρηνικής αντίστασης ήταν δύο φορές πιο αποτελεσματικές από τις αντίστοιχες καμπάνιες βίαιης αντίστασης στο να πετύχουν τους στόχους τους. Με το να προσελκύουν εντυπωσιακή στήριξη από τους πολίτες, των οποίων ο εν λόγω ακτιβισμός έπαιρνε την μορφή των διαδηλώσεων, εμπορικών αποκλεισμών, πολιτικής ανυπακοής και άλλων ειδών άρνησης συνεργασίας, αυτές οι προσπάθειες βοήθησαν στο να χωρίσουν την εκάστοτε πολιτική από τις κύριες πηγές δύναμής της και να φέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναπαράγει και να αποδείξει τα υπάρχων ευρήματα της Erica Chenoweth που έχουν δημοσιευτεί στο βιβλίο της καθώς και να αποδείξει το σημείο κλειδί της ερευνάς της που δεν είναι άλλο από τον «κανόνα του 3,5%». Οι καμπάνιες ειρηνικής αντίστασης που κατάφεραν να πάρουν με το μέρος τους τουλάχιστον το 3,5% του πληθυσμού δεν απέτυχαν ποτέ τους στόχους τους. Τα δεδομένα του NAVCO χρησιμοποιήθηκαν για αυτήν την εργασία που αποτελείται από 323 καμπάνιες, ειρηνικές και μη, από το 1900 έως το 2006.
Λέξη κλειδί Civil resistance
Campaign
3.5% rule
Κανόνας του 3,5%
Καμπάνια
Ειρηνική αντίσταση
Διαθέσιμο από 2020-04-22 13:55:14
Ημερομηνία έκδοσης 17-07-2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-04-22 13:55:14
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/