Συλλογές
Τίτλος Κλιματική αλλαγή και οικονομική δραστηριότητα
Εναλλακτικός τίτλος Climate change and economic activity
Δημιουργός Σκαλή, Ελένη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Κουντούρη, Φοίβη
Χατζηπαναγιώτου, Παναγιώτης
Οικονομίδης, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 66σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8118
Περίληψη The purpose of this paper was to study the relationship between climate change and economic activity. The methodology was based on the collection of secondary sources through books and articles in journals. An analysis of the case study of Greece was also attempted. According to the findings of the study, the impact of climate change on all sectors of the economy examined was found to be negative and in many cases, extremely negative. Therefore, the need for a well-defined adaptation policy covering all areas becomes clear. A foreign policy that will be reviewed in aspects of particular importance to Greece should also be part of the overall policy adjustment.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει τη σχέση κλιματικής αλλαγής και οικονομικής δραστηριότητας. Η μεθοδολογία στηρίχθηκε στη συλλογή δευτερογενών πηγών μέσα από βιβλία και άρθρα σε περιοδικά. Επίσης, επιχειρήθηκε η ανάλυση της Ελλάδας ως μελέτη περίπτωσης. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εργασίας ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς της οικονομίας που εξετάστηκαν βρέθηκε να είναι αρνητικός και σε πολλές περιπτώσεις, εξαιρετικά αρνητικός. Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφής η ανάγκη για μια καλά καθορισμένη πολιτική προσαρμογής που θα καλύπτει όλους τους τομείς. Μια εξωτερική πολιτική που θα αναθεωρηθεί σε πτυχές ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα θα πρέπει επίσης να είναι μέρος της συνολικής πολιτικής προσαρμογής.
Λέξη κλειδί Περιβάλλον
Climate change
Economy
Environment
Κλιματική αλλαγή
Οικονομία
Διαθέσιμο από 2023-10-21 19:25:50
Ημερομηνία έκδοσης 24-09-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2023-10-21 19:25:50
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/