Συλλογές
Τίτλος Εκπαίδευση & ανάπτυξη των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο: μελέτη του ξενοδοχειακού κλάδου στα Δωδεκάνησα
Εναλλακτικός τίτλος Training & development of employees in the tourism sector: a study of the hotel industry in the Dodecanese
Δημιουργός Λυριστής, Μάριος
Συντελεστής Νικάνδρου, Ειρήνη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 111σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8581
Περίληψη Το οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας στηρίζεται κατά μεγάλο ποσοστό στην βιομηχανία του τουρισμού, μιας και η Ελλάδα αποτελεί κατεξοχήν ελκυστικός τουριστικός προορισμός για τους πολίτες διάφορων χωρών. Η ξενοδοχειακή βιομηχανία της Δωδεκανήσου αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του τουριστικού κλάδου και συγκεκριμένα του κλάδου της φιλοξενίας. Η συγκεκριμένη έρευνα μελετά ξεχωριστά δύο διαφορετικές περιόδους, την περίοδο πριν την εμφάνιση της πανδημίας και μετά την εμφάνιση της πανδημίας COVID19. Την περίοδο πριν την εμφάνιση της πανδημίας η έρευνα μελετά τις αντιλήψεις των στελεχών σχετικά με την έμφαση στην εκπαίδευση & ανάπτυξη των εργαζομένων του ξενοδοχειακού κλάδου της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, και την σχέση της με την τελική απόδοση της ξενοδοχειακής μονάδας. Στην έρευνα συνυπολογίζονται η επίδραση συγκεκριμένων παραγόντων στην παραπάνω σχέση, όπως o στρατηγικός χαρακτήρας ΔΑΔ, n αξιολόγηση της απόδοσης, οι ικανότητες που είναι διαθέσιμες στην αγορά και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Η έρευνα εκτείνεται στην επίδραση που κατέχει η πανδημία του COVID-19 στις λειτουργίες της ξενοδοχειακής μονάδας και ειδικότερα στην εκπαίδευση & ανάπτυξη του προσωπικού. Τέλος, γίνεται αναφορά στις διαφορές που εντοπίζονται στις ξενοδοχειακές μονάδες διαφορετικού μεγέθους και στις ξενοδοχειακές μονάδες οικογενειακού τύπου, σχετικά με το στρατηγικό χαρακτήρα της ΔΑΔ και την έμφαση που δίνουν στην εκπαίδευση.Είναι ελάχιστες οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για την εκπαίδευση & ανάπτυξη στον ξενοδοχειακό κλάδο της Ελλάδας γενικότερα και ακόμα περισσότερο για την Δωδεκάνησο. Στην συγκεκριμένη έρευνα, γίνεται αναφορά στην βιβλιογραφία, σχετικά με το πώς οι προκλήσεις που οφείλονται στην άυλη φύση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ξενοδοχειακές μονάδες, οδηγούν στην ανάγκη για εκπαίδευση & ανάπτυξη του προσωπικού με σκοπό την αύξηση την επιχειρησιακής απόδοσης. Για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε τόσο ποιοτική έρευνα, μέσω συνεντεύξεων με αντιπροσώπους του ξενοδοχειακού κλάδου της Δωδεκανήσου, όσο και ποσοτική έρευνα, μέσω συλλογής δεδομένων από ερωτηματολόγια. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS.
The economic environment of Greece relies to a large extent on the tourism industry, since Greece is primarily an attractive tourist destination for citizens of various countries. The hotel industry of the Dodecanese is one of the main pillars of the tourism industry and specifically of the hospitality industry. This research studies two different periods separately, the period before the onset of the pandemic COVID19 and after the onset of the pandemic. In the period before the outbreak of the pandemic, the research studies the perceptions of the executives regarding the emphasis on the training & development of the employees of the hotel industry of Dodecanese in Greece, and its relation with the final performance of the hotel unit. The research takes into account the influence of specific factors in the above relationship, such as the strategic HRM, performance appraisal, the available skills in the market and E-learning. The research extends to the impact that the pandemic COVID-19 has on the operations of the hotel unit and in particular on the training & development of the staff. Finally, reference is made to the differences found in hotel units of different sizes and in family-type hotel units, regarding the strategic HRM and the training emphasis.In this research, reference is made to the literature on how the challenges due to the intangible nature of the services offered by hotel units, lead to the need for staff training & development in order to increase business performance.For the successful conduct of the research, both qualitative research was conducted, through interviews with representatives of the hotel industry of the Dodecanese, and quantitative research, through the collection of data from questionnaires. Data analysis was performed in the statistical program SPSS.
Λέξη κλειδί Training and development
Intangible nature
Market capabilities
Strategic HRM
Στρατηγικός χαρακτήρας ΔΑΔ
Εκπαίδευση και ανάπτυξη
Hotel industry
Ξενοδοχειακός κλάδος
Άυλη φύση
Ικανότητες στην αγορά
Διαθέσιμο από 2021-04-27 18:45:34
Ημερομηνία έκδοσης 01/20/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-04-27 18:45:34
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/