Συλλογές
Τίτλος Gender equality and career development in Athens University of Economics and Business
Εναλλακτικός τίτλος Ισότητα φύλου και εξέλιξη καριέρας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημιουργός Morogianni, Eleni, Μωρόγιαννη, Ελένη
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology
Apospori, Eleni
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 75p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8587
Περίληψη Gender equality, as one of the fundamental principles of the European Union, is an issue with many dimensions that impacts the position of women in society on many levels. Women often face discrimination in many fields of private and public life sphere. Academia and the workplace are only some of the sectors where gender inequality operates, as phenomena of the ‘glass ceiling’ and the ‘leaky pipeline’, as well as the underrepresentation of women, are widely observed. The aim of the study was to investigate career development using as an indicator the average years of residency in each academic position for men and women in Athens University of Economics and Business as an institution, and in each School and Department of AUEB. The population of the study is the active faculty members of AUEB (N= 173). Information about their chronological year of placement in each academic appointment was gathered and analysed with SPSS. Results indicated an underrepresentation of women in the University, and a lower career development, as women spend more years in each position than men. A combination of both quantitative and qualitative analysis must be the target of future research as it would be more useful to further investigate relations between gender and career patterns in a deeper level.
Η ισότητα των φύλων, μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ένα θέμα με πολλές διαστάσεις, που επηρεάζει τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία σε πολλά επίπεδα. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συχνά διακρίσεις σε πολλούς τομείς της ιδιωτικής και της δημόσιας σφαίρας ζωής. Η ακαδημαϊκή κοινότητα και ο χώρος εργασίας είναι μόνο μερικοί από τους τομείς στους οποίους εμφανίζεται ανισότητα των φύλων, καθώς παρατηρούνται ευρέως τα φαινόμενα του ‘glass ceiling’ και του ‘leaky pipeline’, καθώς και η υποεκπροσώπηση των γυναικών. Ο στόχος της μελέτης ήταν να διερευνήσει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, χρησιμοποιώντας ως δείκτη τα μέσα έτη παραμονής σε κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα για άνδρες και γυναίκες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.) συνολικά ως ίδρυμα, και σε κάθε Σχολή και Τμήμα του ξεχωριστά. Ο πληθυσμός της μελέτης είναι τα ενεργά μέλη Δ.Ε.Π. του Ο.Π.Α. (N = 173). Οι πληροφορίες σχετικά με το χρονολογικό έτος τοποθέτησής τους σε κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν με το στατιστικό εργαλείο SPSS. Τα αποτελέσματα έδειξαν υποεκπροσώπηση των γυναικών στο πανεπιστήμιο και χαμηλότερη εξέλιξη της καριέρας τους από τους άνδρες, καθώς οι γυναίκες παραμένουν για περισσότερα χρόνια σε κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα. Στόχο για μελλοντική έρευνα θα πρέπει να αποτελέσει ο συνδυασμός τόσο ποσοτικής όσο και ποιοτικής ανάλυσης, καθώς θα ήταν πιο ωφέλιμο να διερευνηθεί περαιτέρω η σχέση μεταξύ του φύλου και της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας σε βαθύτερο επίπεδο.
Λέξη κλειδί Γυναίκες
Ακαδημαϊκή κοινότητα
Ισότητα φύλων
Eξέλιξη καριέρας
Gender equality
Career development
Women
Academia
Διαθέσιμο από 2021-04-29 21:17:28
Ημερομηνία έκδοσης 2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-04-29 21:17:28
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/