Συλλογές
Τίτλος Το blockchain και η διατάραξη επιλεγμένων κλάδων της αγοράς
Δημιουργός Τριαντόπουλος, Γεώργιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Λεκάκος, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 105σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8747
Περίληψη The purpose of this dissertation was to examine the (positive) disruption that may arise for different market sectors from the application of blockchain. In particular, these sectors were the real estate sector, the energy sector and the supply chain sector. For this purpose, it was chosen to use a qualitative research of secondary sources, which are directly related to the research object of the dissertation. The analysis of the collected data showed that the blockchain technology, although at an early stage of adoption by all three industries, has already managed to offer significant advantages with the dominant and common among all three industries referring to the facilitation of transactions through thew use of cryptocurrencies and smart contracts and the increasing transparency. In fact, it became clear that this effect will increase even more with the gradual wider adoption of blockchain by these industries in the future. Of course, in order to allow greater penetration of blockchain in these industries, a number of issues need to be surpassed, which are currently hindering the blockchain technology and which are mainly related to existing regulations and legislation.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής ήταν η εξέταση της (θετικής) διατάραξης, που μπορεί να προκύψει για διαφορετικούς κλάδους της αγοράς από την εφαρμογή του blockchain. Ειδικότερα τους κλάδους αυτούς αποτέλεσαν ο κλάδος των ακινήτων, ο ενεργειακός κλάδος και ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για το σκοπό αυτό επιλέχτηκε να χρησιμοποιηθεί μία ποιοτική έρευνα δευτερογενών πηγών, που σχετίζονται άμεσα με το ερευνητικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας. Από την ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων προέκυψε το συμπέρασμα ότι η τεχνολογία blockchain αν και σε πρώιμο στάδιο υιοθέτησης και από τους τρεις εξεταζόμενους κλάδους, έχει ήδη καταφέρει να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα με τα κυρίαρχα και κοινά μεταξύ και των τριών κλάδων να αναφέρονται στη διευκόλυνση των συναλλαγών μέσω της εφαρμογής των κρυπτονομισμάτων και των έξυπνων συμβολαίων και της αύξησης της διαφάνειας. Μάλιστα, διαφάνηκε, ότι η επίδραση αυτή θα αυξηθεί σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό με τη σταδιακά ευρύτερη υιοθέτηση του blockchain από τους συγκεκριμένους κλάδους στο μέλλον. Βέβαια για να επιτραπεί η μεγαλύτερη διείσδυση του blockchain στους συγκεκριμένους κλάδους, θα πρέπει να αρθούν μία σειρά από ζητήματα, που επί του παρόντος «ταλανίζουν» την τεχνολογία blockchain και τα οποία σχετίζονται κυρίως με υπάρχοντες κανονισμούς και νομοθεσίες.
Λέξη κλειδί Κλάδος ακινήτων
Ενεργειακός κλάδος
Διατάραξη
Κλάδος εφοδιαστικής αλυσίδας
Blockchain
Disruption
Real estate sector
Energy sector
Supply chain sector
Διαθέσιμο από 2021-09-13 15:21:29
Ημερομηνία έκδοσης 2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-09-13 15:21:29
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/