Συλλογές
Τίτλος Συστήματα αμοιβών: η ειδική περίπτωση των blue collar workers και των white collar workers
Δημιουργός Κουρτέσης, Σπυρίδων
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Γαλανάκη, Ελεάννα
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8748
Περίληψη One of the main factors in improving the human workforce is motivation. Different hierarchicallevels of human resources have different types of motivational requirements and are motivateddifferently. In this hierarchy are recognized the two types of workers: White collar and Blue collar.The term white collar refers to a person who carries out administrative work and to employeeswho work in an office. A blue collar worker is a member of the working class who performsmanual labor. The motivation of the two types of workers has been analyzed through Herzberg'stwo-factor theory, which took this distinction into account.In the context of the present study, a primary quantitative research is carried out in order toinvestigate the motivation of the employees of retail companies and the differences between whiteand blue collar. A structured questionnaire was distributed to a sample of 171 employees and thedata were analyzed using SPSS. The results found an Average which is around 3 in all cases, whichseems to be due to the large non-uniformity of the sample rather than the neutrality of theparticipants. Given the frequency of responses, it seems that the only cases in which the sampledoes not tend to be motivated are in support, guidance and overall supervision by the supervisor,work pressure and the feeling that they are not the right people for the job. The strongest motivationfor better performance is customer recognition. Blue collar workers like their job less and for whitecollar a stronger motivation is increased self-confidence. White collar workers are more motivatedby every aspect of the company, with the exception of satisfaction with its values, their salary andclarity of performance goals.
Ένας από τους κύριους παράγοντες βελτίωσης του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού είναι τοκίνητρο. Τα διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα του ανθρώπινου δυναμικού έχουν διαφορετικούςτύπους κινητήριων απαιτήσεων και παρακινούνται με διαφορετικό τρόπο. Στην ιεραρχία αυτήαναγνωρίζονται οι δύο τύποι εργαζομένων: White collar και Βlue collar. Ο όρος white collarαναφέρεται σε ένα άτομο που ασκεί διοικητικό έργο και σε υπαλλήλους οι οποίοι πραγματοποιούνεργασία σε γραφείο. Ένας blue collar εργαζόμενος είναι μέλος της εργατικής τάξης που εκτελείχειρωνακτική εργασία. Η παρακίνηση των δυο τύπων εργατών έχει αναλυθεί μέσα από τηνθεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg, η οποία έλαβε υπόψη αυτή την διάκριση.Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης πραγματοποιείται πρωτογενής ποσοτική έρευνα με σκοπό τηδιερεύνηση της παρακίνησης των εργαζομένων εταιρειών λιανεμπορίου και τις διαφορές πουσημειώνονται σε αυτή ανάμεσα σε white και blue collar. Διαμοιράστηκε δομημένοερωτηματολόγιο σε δείγμα 171 εργαζομένων και τα δεδομένα αναλύθηκαν μέσω του SPSS μεπεριγραφική και επαγωγική ανάλυση. Στα αποτελέσματα βρέθηκε Μέσος Όρος ο οποίοςκυμαίνεται στο 3 σε όλες τις περιπτώσεις και πιθανώς οφείλεται στη μεγάλη ανομοιομορφία τουδείγματος παρά στην ουδετερότητα των συμμετεχόντων. Λαμβάνοντας υπόψη τις συχνότητες τωναπαντήσεων, φαίνεται πως οι μόνες περιπτώσεις στις οποίες το δείγμα δεν τείνει να παρακινείταιείναι στην υποστήριξη, καθοδήγηση και συνολική εποπτεία από τον προϊστάμενο, την πίεση απότην εργασία και την αίσθηση πως δεν είναι τα κατάλληλα άτομα για την εργασία αυτή. Τοισχυρότερο κίνητρο για καλύτερη απόδοση είναι η αναγνώριση από τους πελάτες. Στους bluecollar εργαζόμενους αρέσει λιγότερο η εργασία τους και για τους white collar είναι ισχυρότεροκίνητρο η αυξημένη αυτοπεποίθηση. Επίσης, οι white collar παρακινούνται περισσότερο από κάθεπτυχή της εταιρείας, με εξαίρεση την ικανοποίηση από τις αξίες της, την αμοιβή και τη σαφήνειατων στόχων απόδοση τους
Λέξη κλειδί Work motivation
White collar workers
Blue collar workers
Κίνητρα εργασίας
Παρακίνηση εργασίας
Blue collar εργαζόμενοι
White collar εργαζόμενοι
Διαθέσιμο από 2021-09-09 23:36:53
Ημερομηνία έκδοσης 09/08/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-09-09 23:36:53
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/