Συλλογές
Τίτλος E-recruiting: τι είναι και ποιες αλλαγές επέφερε το e-recruiting στην συμπεριφορά των υποψηφίων και των εργοδοτών
Εναλλακτικός τίτλος E-recruiting: what is it and what changes has it brought on the behavior of candidates and employers
Δημιουργός Σώζος, Στέργιος
Συντελεστής Σπινέλλης, Διομήδης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 61σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9053
Περίληψη The first part of the paper follows theoretical research through literature overview, in order to analyze the processes of e-recruiting and examine how businesses benefit from its use. This section presents the concept of e-recruiting, initially with a more general approach, and then in a more detailed approach, by explaining the models and procedures used in it. At the same time, e-recruiting is compared with traditional recruiting and the points at which e-recruiting seems to excel in the recruitment process. Then more modern approaches to e-recruiting are examined, such as the use of Artificial Intelligence in the recruitment process. Of course, modern obstacles that have emerged, such as regulations on the use of candidates data, are not omitted. Then there is an introduction to the research issue of the paper, and after the problem being examined is formulated, the empirical method is used to approach the research. Finally, the findings of the research are presented along with their visualization, followed by the analysis and the commentary of these findings in order to draw and formulate some conclusions on the questions that have been raised.
Στο πρώτο μέρος της εργασίας ακολουθείται θεωρητική έρευνα μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης, με σκοπό την ανάλυση των διαδικασιών του e-recruiting και την εξέταση του πώς επωφελούνται οι επιχειρήσεις από τη χρήση του. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η έννοια του e-recruiting, αρχικά με μία πιο γενική προσέγγιση, και στην συνέχεια πιο αναλυτικά με την επεξήγηση των μοντέλων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται. Παράλληλα, γίνεται και σύγκριση του e-recruiting με το παραδοσιακό recruiting και τα σημεία στο οποίο φαίνεται να υπερέχει το e-recruiting. Έπειτα εξετάζονται και πιο σύγχρονες προσεγγίσεις στο e-recruiting όπως η χρήση του Artificial Intelligence στην διαδικασία πρόσληψης. Φυσικά δεν παραλείπονται σύγχρονα εμπόδια που έχουν εμφανιστεί, όπως οι κανονισμοί για την χρήση των δεδομένων των υποψηφίων. Στην συνέχεια γίνεται εισαγωγή στο ερευνητικό ζήτημα της εργασίας, και αφού διατυπώνεται το πρόβλημα που εξετάζεται, γίνεται χρήση της εμπειρικής μεθόδου για να προσεγγιστεί η έρευνα. Κατόπιν, παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας μαζί με την οπτικοποίηση τους, και τέλος ακολουθεί η ανάλυση και ο σχολιασμός αυτών των ευρημάτων ώστε να εξαχθούν και να διατυπωθούν ορισμένα συμπεράσματα πάνω στα ερωτήματα που έχουν τεθεί.
Λέξη κλειδί Άτομα που αναζητούν εργασία
Εργοδότες
Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων μέσω τεχνολογίας
Επιλογή προσωπικού μέσω τεχνολογίας
Προσέλκυση προσωπικού μέσω τεχνολογίας
E-recruiting
Recruitment platforms
Job seekers
Applicant tracking systems
Human resource technologies
Διαθέσιμο από 2022-01-17 15:44:46
Ημερομηνία έκδοσης 07/31/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-01-17 15:44:46
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/