Συλλογές
Τίτλος Aξιοποίηση ψηφιακών πρακτικών στην προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού και στην εύρεση εργασίας
Εναλλακτικός τίτλος Utilization of digital practices in recruiting and in job searching
Δημιουργός Βούλγαρη, Παναγιώτα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Kατερίνα, Φραϊδάκη
Aγγελική, Πουλυμενάκου
Βρεχόπουλος, Αδάμ
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 137σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9140
Περίληψη The digital transformation in the field of business, has led to the need to reshape the traditional practices of Human Resource Management, in order to keep pace with new developments, trends and strengthen their brand. Utilization of digital practices and the use of multiple channels is an important strategy worth pursuing for human resources companies in order to attract and select employees (recruitment), due to the positive results observed both for the Organization and for candidates. In addition, it has been observed that the candidates themselves, in the search for new job opportunities, have increasingly turned in recent years to the utilization of multiple channels in the digital world and give great value to it. This dissertation was prepared in the framework of the postgraduate program of Management Science and Technology. It primarily aims to investigate the digital practices used by human organizations and companies regarding the processes of Attraction and Selection (Recruitment). At the second level, the practices followed by employees in their job search will be analyzed, which means, and which channels they use the most. More specifically, an attempt is made to investigate the means used by candidates to find work, their frequency, the problems they may face from the multiple use of different channels in the digital age. The findings of this research in a sample of N = 259, showed the value of using digital practices in attracting employees, the importance of an Omnichannel environment and the use of marketing practices in recruitment (Recruitment Marketing). In addition, it was observed that as the frequency of job search via the Internet increased, there was a slight increase in the frequency with which ads appeared on social media and the Internet in general, and as the frequency of job search via the Internet increased, there was a slight increase in the level of agreement, that the utilization of digital practices strengthens the brand name of each company. Finally, proposals will be made for future research and for what practices human resource companies should develop in the future, along with that to improve at the organizational level in order to effectively attract talented candidates. Part of this dissertation will be based on the Internship conducted at the Human Resources company Adecco, which was the inspiration for the need for research on this first part of the work. Specifically, there will be an analysis of the tasks, knowledge and skills acquired during this practice and finally a critical evaluation will be made.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον χώρο των επιχειρήσεων, οδήγησε στην ανάγκη αναδιαμόρφωσης των παραδοσιακών πρακτικών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με στόχο να συμβαδίζουν με τις νέες εξελίξεις , τις τάσεις και την ενίσχυση της επωνυμίας τους. Η αξιοποίηση των ψηφιακών πρακτικών και η χρήση πολλαπλών καναλιών, αποτελεί μια σημαντική στρατηγική που έχει αξία να ακολουθήσουν οι εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την προσέλκυση και επιλογή εργαζομένων(στρατολόγηση), λόγω των θετικών αποτελεσμάτων που παρατηρήθηκαν τόσο για τον ίδιο τον Οργανισμό, όσο και για τους υποψηφίους. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι ίδιοι οι υποψήφιοι κατά την αναζήτηση για νέες ευκαιρίες εργασίας, στρέφονται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια στην αξιοποίηση πολλαπλών καναλιών στον ψηφιακό κόσμο και δίνουν μεγάλη αξία σε αυτό. Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Στοχεύει αρχικά στην διερεύνηση των ψηφιακών πρακτικών που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί και οι εταιρείες ανθρώπινου όσον αφορά τις διαδικασίες Προσέλκυσης και Επιλογής (Στρατολόγηση). Σε δεύτερο επίπεδο, θα αναλυθούν οι πρακτικές που ακολουθούν οι εργαζόμενοι κατά την αναζήτηση τους για εργασία, ποια μέσα και ποια κανάλια χρησιμοποιούν περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των μέσων που χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι για την εύρεση εργασίας, η συχνότητα τους , τα προβλήματα που ίσως αντιμετωπίζουν από την πολλαπλή χρήση διαφορετικών καναλιών στην ψηφιακή εποχή. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας σε ένα δείγμα N= 259, έδειξαν την αξία χρήσης των ψηφιακών πρακτικών στην προσέλκυση εργαζομένων, την σημασία ενός Omnichannel περιβάλλοντος και την αξιοποίηση πρακτικών marketing στην στρατολόγηση(Recruitment Marketing). Επιπρόσθετα ,παρατηρήθηκε πως όσο αυξανόταν η συχνότητα αναζήτησης εργασίας μέσω διαδικτύου υπήρχε και μια ασθενής αύξηση της συχνότητας που τους εμφανίζονται αγγελίες στα social media και γενικότερα στο διαδίκτυο, όσο αυξανόταν η συχνότητα αναζήτησης εργασίας μέσω διαδικτύου υπήρχε μια ασθενής αύξηση του επιπέδου συμφωνίας του δείγματος με το ότι η αξιοποίηση ψηφιακών πρακτικών ενισχύει το brand name της κάθε εταιρείας . Τέλος, θα γίνουν προτάσεις για μελλοντικές έρευνες και προς τις εταιρείες στις διαδικασίες του ανθρώπινου δυναμικού ποιες πρακτικές μελλοντικά να αναπτύξουν και τι να βελτιώσουν σε οργανωτικό επίπεδο για την αποτελεσματική προσέλκυση ταλαντούχων υποψηφίων. Ένα κομμάτι της συγκεκριμένης διπλωματικής θα βασισθεί στην Πρακτική Άσκηση που πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία Ανθρώπινου Δυναμικού Adecco , που αποτέλεσε έμπνευση για την ανάγκη έρευνας όσον αφορά το πρώτο κομμάτι αυτή της εργασίας. Συγκριμένα θα γίνει ανάλυση των καθηκόντων, των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά την πρακτική αυτή και τέλος θα γίνει κριτική αξιολόγηση.
Λέξη κλειδί Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Στρατολόγηση
Mάρκετινγκ προσλήψεων
Digital transformation
Human resource management
Recruitment
Omnichannel
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Recruitment marketing
Διαθέσιμο από 2022-02-11 01:32:11
Ημερομηνία έκδοσης 02/03/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-02-11 01:32:11
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/