Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση της ηγεσίας, της εκπαίδευσης και άλλων παραγόντων, στην ικανοποίηση των εργαζομένων στην αστυνομία
Δημιουργός Ρισκάκης, Συμεών
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Βουδούρη, Ειρήνη
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 84σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9263
Περίληψη The purpose of this dissertation is to investigate whether and how the form of leadership model applied in the police, as well as police training, affect the level of professional satisfaction of employees as well as their performance. The main premise of the research is that leadership and education explain job satisfaction and therefore performance. In addition, it is checked whether there is a statistically significant difference in employee satisfaction if factors such as gender, age, job are taken into account. IBM SPSS version 26 was used for the analysis, while parametric and non-parametric tests were used. The data were obtained using a questionnaire which was distributed to police officers throughout Greece.
Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει εάν και πώς η μορφή του ηγετικού μοντέλου που εφαρμόζεται στην αστυνομία, καθώς και η εκπαίδευση των αστυνομικών, επηρεάζουν το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων όπως και την απόδοση. Η κύρια υπόθεση της έρευνας είναι ότι η ηγεσία και η εκπαίδευση εξηγούν την εργασιακή ικανοποίηση και επομένως και την απόδοση. Επιπλέον, ελέγχεται εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην ικανοποίηση των εργαζομένων εάν ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η εργασιακή θέση, κλπ. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα IBM SPSS version 26, ενώ έγινε χρήση παραμετρικών και μη παραμετρικών τεστ. Τα δεδομένα έχουν αποκτηθεί με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο διαμοιράστηκε σε αστυνομικούς ανά την ελληνική επικράτεια.
Λέξη κλειδί Ηγεσία
Εκπαίδευση
Ικανοποίηση
Αστυνομία
Leadership
Education
Satisfaction
Police
Διαθέσιμο από 2022-03-15 20:04:25
Ημερομηνία έκδοσης 03/14/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-03-15 20:04:25
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/